algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie

Collecteopbrengsten
3 feb    €96,60 Kerk in Actie: Werelddiaconaat
10 feb  €92,15 Artsen zonder Grenzen
17 feb  €62,95 Kerk in Actie: noodhulp Ethiopië
24 feb  €118,15           Bouwen met de Bouma’s
Bedankt voor uw gaven!

Collectebestemmingen
10 mrt Kerk in Actie: 40-dagenproject Cuba
13 mrt Oikocredit
17 mrt Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat
24 mrt Kerk in Actie: 40-dagenproject India
31 mrt Kerk in Actie: 40-dagen project
7 april  Kerk in Actie: 40-dagen project Rwanda
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet gegeven aan: 3 feb. mw. R. Bonnema- de Jong, Botniastrjitte; 10 feb. dhr. W. de Vries, Sneek; 17 feb. mw. Jansen-Makkink, Jongedyk; 24 feb. mw. P. Boonstra, Koarnleane.

Verjaardagbusjes
De verjaardagbusjes zijn weer geleegd. De opbrengst is het mooie bedrag van €621,24. Dit geld wordt besteed aan de bloemengroet vanuit de kerkdiensten. De diaconie bedankt de trouwe collectanten hartelijk voor hun inzet en natuurlijk ook de gulle gevers voor hun bijdragen.

Koffieochtend
Op donderdag 21 maart is alweer de laatste koffieochtend van dit seizoen in De Mande om 10.00 uur. Ons gemeentelid dhr. Feike Boschma zal aan de hand van mooie dia’s iets vertellen over een van zijn vele reizen. Na de pauze doen we ook nog een quiz over Friese kerken aan de hand van afbeeldingen. Van harte welkom!

Open maaltijd
Op maandag 11 maart is er weer een open maaltijd in de consistorie van de Nicolaaskerk om 18.00 uur. Opgave kan via het formulier achter in de kerk of bij een diaken. U/jij bent van harte uitgenodigd om een keer gezellig mee te komen eten!

Paasgroet
Op zondag 7 april worden er weer kaarten met een Paasgroet uitgedeeld door de diaconie bij de uitgang van de kerk, om te versturen aan gedetineerden in Nederland. Het is heel bijzonder om zo’n kaart te ontvangen. ‘Ben je veroordeeld tot tralies en steen, / ook dan laat ik merken: je bent niet alleen’ (Lied 1007:5). Van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer

 

 
Nieuws van de Zending Nieuws van de Zending

Voorjaarszendingsweek
De voorjaarszendingsweek is van 10 t/m 17 maart. Het thema en doel is dit jaar: Cuba. De Cubaanse kerken leidden een sluimerend bestaan in de communistische jaren. Het oude systeem kraakt echter in zijn voegen. De bevolking zoekt houvast en zingeving en kerken lijken te groeien. Door de verslechterende economie neemt de armoede toe. Dit wijst de kerken op hun diaconale taken. Met dat doel is er in de kerken veel behoefte aan kennis van de Bijbel en het diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt bij het opzetten van diaconale activiteiten zoals thuiszorg en betrokkenheid bij eenzame en arme ouderen. Meer informatie vindt u in de folder die u krijgt van de collectant. De collecte voor Cuba gaat ook met ons mee in de 40-dagentijd (thema: ‘Een nieuw begin’). Samen zijn we Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra

 

 
Nieuws over de stichting "Beautiful Gate" Nieuws over de stichting "Beautiful Gate"

Klik op de link om het laatste nieuws over de stichting "Beautiful Gate" te lezen. http://www.kerknijland.nl/downloadcentrum