Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
24 nov €115,70           Kerk in Actie: Werelddiaconaat
1 dec   €128,25           Kerk in Actie: Noodhulp Soedan
8 dec   €71,25 S.O.S. Kinderdorpen
15 dec €65,37 Kerk in Actie: Diaconaat in arme regio’s
22 dec €141,05           Voedselbank Sneek SWF
24 dec €203,75           Kinderen in de Knel
25 dec €235,75           Kinderen in de Knel
29 dec €61,50 Hospice De Kime, Sneek
31 dec €65,05 Diaconie in Nijland
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
12 jan  Schuilplaats, Sneek
19 jan  Stichting Zending ECM Albanië, Bouke Deelstra
26 jan  Kerk in Actie: samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen
2 feb    Leprastichting
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 24 nov. laatste zondag van het kerkelijke jaar, het bloemstuk werd op de begraafplaats gezet ter gedachtenis aan hen die ons voorgingen; 1 dec. dhr. S. Feenstra, Bolsward; 8 dec. dhr. en mw. Gerbrandy-Van der Velde, Bolsward; 15 dec. mw. H. Tjalsma, Hoedemakersstrjitte; 22 dec. mw. T. de Boer, Botniastrjitte; 25 dec. dhr. J. Huitema, Skieppeleane; 29 dec. dhr. K. Koopmans, Hottingawei; 31 dec. ds. H. de Waal, Tsjerkegrêft.

Open maaltijd
De diaconie nodigt u van harte uit voor de volgende open maaltijd: op maandag 13 januari en daarna op maandag 11 februari in de consistorie van de Nicolaaskerk. Voor de open maaltijd van 11 februari kunt u zich opgeven tot 9 februari. U en jij zijn van harte uitgenodigd!

Koffie-en-ontmoetingsochtend
De diaconie nodigt u weer van harte uit voor de volgende koffie en ontmoetingsochtend op donderdag 16 januari om 10.00 uur in de Mande.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
terug