Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
De diaconie is verheugd dat u ruimhartig gehoor heeft gegeven aan de oproep om, bij wijze van alternatieve collecte, een bijdrage over te maken op de bankrekening van de diaconie. Zo kunnen we als gemeente toch blijven voldoen aan onze diaconale roeping. Tot 30 april is er op deze manier €545 ontvangen. De diaconie heeft dit in vijf gelijke delen van €110 overgemaakt naar de volgende doelen, die we deels voor de coronacrisis al hadden vastgesteld:
Kerk in Actie, 40-dagenproject, Zuid-Soedan: vluchtelingenhulp
Kerk in Actie, 40 dagenproject, Ghana: een nieuwe kans straatkinderen
Kerk in Actie, 40-dagenproject, India: onderwijs voor kansarme kinderen
Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat: vakanties met aandacht
Kerk in Actie, Noodhulp: coronacrisis
Het bedrag dat in de maand mei is ontvangen bedraagt €805. Dit is volledig overgemaakt naar Kerk in Actie, Noodhulp: ‘Help een stille coronacrisis te voorkomen’ zoals was aangekondigd in het vorige Ringblad. Kerk in Actie werkt in dit project samen met Red een Kind, Woord en Daad, ZOA Vluchtelingen en Dorcas, om hulp te bieden daar waar de nood het hoogst is.
Veel dank aan allen voor al uw gaven!

Collectedoelen
Als diaconie willen we graag op deze manier doorgaan met het steunen van de projecten van Kerk in Actie. Juist in deze tijd. De collectedoelen in juni zijn Stichting Sint Maarten en Kerk in Actie, Werelddiaconaat en Noodhulp coronacrisis. Het rekeningnummer van de Diaconie te Nijland is NL78RABO0142339652. U kunt eventueel vermelden welk doel u wilt steunen. Zoals het nu lijkt, hopen we in juli weer samen te komen in de kerk. Dan zal er ook weer worden gecollecteerd, na afloop van de dienst, bij de uitgang. Het collectedoel voor 5 juli is Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat: vakanties voor kinderen in armoede.
Van harte aanbevolen!

Spaardoosje
Het spaardoosje dat op de eerste zondag van de 40-dagentijd is uitgedeeld, kunt u uiteraard nog steeds benutten om collectegeld in op te sparen. De diaconie denkt nog na over hoe en wanneer de doosjes kunnen worden ingeleverd.

Bloemengroet
Zodra we weer samen naar de kerk kunnen, zal ook de wekelijkse bloemengroet weer worden opgestart en thuisbezorgd bij de ontvanger(s). Uiteraard zal dan gebeuren op een gepaste manier. De diaconie wenst u allen een goede gezondheid toe en hoopt u straks, op afstand, ook weer in de diensten te ontmoeten.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer

 
terug