Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
30 mei €38,64 Diaconie in Nijland
2 juni   €54,37 Light for the World
9 juni   €94,93 Kerk in Actie: Samenwerking voor een toekomst in Kameroen
16 juni €94     Kerk in Actie: Voedselhulp voor Nigeriaanse vluchtelingen
23 juni €131,85 Stichting St. Maarten, Sneek
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
7 juli    Kerk in Actie: Hulp aan boeren in het klimaat van Oeganda
14 juli  Kerk in Actie: Vakanties voor kinderen in armoede
21 juli  Diaconie in Nijland
28 juli  Diaconie in Nijland
4 aug   Diaconie in Nijland
11 aug Zomerzendingscollecte
18 aug Diaconie in Nijland
25 aug Diaconie in Nijland
1 sep    Diaconale vakantieweek Wezep
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 30 mei dhr. F. Boschma, Bolsward; 2 juni dhr. en mw. Breeuwsma-Pijpker, Hiddemawei; 9 mei mw. F. Wiersma-Faber, Hottingawei; 16 mei dhr. M. Posthuma, Bloemkamp, Bolsward; 23 mei mw. A. Spijksma-Piersma, Hottingawei.

Collectebusje H.V.G.
Het collectebusje voor de zending van de H.V.G. heeft het mooie bedrag van €30,90 opgebracht. De geefsters worden langs deze weg hartelijk bedankt voor hun gaven!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer

 
terug