Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Vieringen in crisistijd
Het vorige Ringblad verscheen op 6 maart. Het is nog maar even geleden, maar het is een wereld van verschil. We beleven ongekende tijden en merken dat allemaal. Ook in de kerk. Na de Bidstond op woensdagavond 11 maart gaven we elkaar nog voorzichtig een hand. Dat is inmiddels al enige tijd ondenkbaar. Donderdag 12 maart volgde een persconferentie waarin maatregelen werden afgekondigd gericht op het indammen van de verspreiding van het coronavirus. Een dag later adviseerde Classis Fryslân met klem om de dienst van zondag 15 maart niet door te laten gaan. Die dag bleven veel kerken gesloten. Ook in Nijland. Een heel vreemde, nare en emotionele ervaring. Het botste met een diep besef, een soort vertrouwen, bewust of onbewust, dat wat er ook gebeurt de kerkklokken op zondag luiden en de gemeente samenkomt en de kerk in ieder geval altijd open is voor gebed, een noodkreet, stilte, ontmoeting, het Woord. Toen dus niet. Moderamen en kerkenraad, collega’s in de werkgemeenschap en alle gemeenten in de Ring IJlst hadden in de week daarna slechts korte tijd nodig om gezamenlijk te beslissen: we gaan vanaf nu, hoe dan ook, door met het vieren van kerkdiensten. Maar wel op een verantwoorde manier, die aansluit bij de voorschriften en maatregelen van de Nederlandse overheid en de adviezen van de Protestantse Kerk en de Classis Fryslân. In Nijland betekent dit dat we in de voor ons kleinst mogelijke kring samenkomen: ouderling, diaken, predikant; organist; koster. De vieringen ‘in crisistijd’ zijn korter dan gebruikelijk. We zoeken slechts het nodige en proeven de woorden van Bemoediging, Gebed, Bijbellezing en Zegen. De vieringen zijn (voor degenen met een ontvanger) mee te beleven via de lokale kerkradio en voor alle anderen via internet. Wat een zegen dat we sinds een half jaar beschikken over een internetaansluiting. Om deze vieringen thuis online mee te kunnen maken gaat u naar de website www.kerkomroep.nl, zoekt u naar ‘Nijland’ en klikt u, vanaf ca. 9.20 uur, op de live-verbinding met de kerk. Ziet u de verbinding niet, laadt dan de pagina opnieuw. Door het sterk toegenomen bezoek aan deze website op zondagochtend was die rond 9.30 uur meerdere keren onbereikbaar. Ook kunnen er tijdelijk andere problemen optreden, zoals een laag volume. Dat ligt niet aan uw apparaat en ook niet aan de microfoon in de kerk, maar aan de op dat moment overbelaste website. In alle gevallen (tot nu toe) zijn de vieringen echter in ieder geval na afloop heel goed te beluisteren. Of het u en jou en jullie nu lukt om de vieringen op het moment zelf mee te maken, of dat ze op een ander tijdstip beluisterd worden: doe het. Het is belangrijk. Het is belangrijk omdat wij samen de kerk zijn, een gemeente onder de hoede van de Goede Herder. We missen elkaar, maar hebben elkaar met het oog daarop juist hard nodig. Het is belangrijk omdat we op die manier ook in deze verwarrende en moeilijke tijd het gebed en de lofzang gaande houden. En het is belangrijk omdat we zo, voor onszelf en voor elkaar en ook voor anderen en de wereld om ons heen, het vertrouwen blijven voeden dat we eens (straks) weer ontroerd en vol vreugde zullen zingen tot Gods eer. Voor degenen onder ons zonder kerkradio-ontvanger en zonder aansluiting op internet: laat het ons weten. Wellicht kunnen we met de diaconie, kerkenraadsleden en anderen uit ons midden een oplossing bedenken zodat u de vieringen alsnog, wellicht via een opname achteraf, kunt meemaken. Dus schroom niet maar bel of stuur een bericht.

Bij de diensten
We beleven de Goede of Stille Week, met Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen, op een manier als nooit tevoren. De Palmpasenstokken worden dit jaar thuis gemaakt door de kinderen. De leiding van de kindernevendienst zal alle benodigdheden en instructies thuisbezorgen. Maak er een mooie foto van! Op Witte Donderdag is er geen Avondmaalsviering. Wel kunt u om 19.30 uur luisteren naar een aangepaste viering vanuit de kerk. Op Goede Vrijdag is er, eveneens om 19.30 uur, een viering waar het lijdensverhaal uit het evangelie centraal staat, afgewisseld met muziek. Op Stille Zaterdag zijn we dit jaar nog stiller dan anders. Voorafgaand aan de dienst van Pasen op zondagmorgen zullen de kerkklokken luiden, omdat iedereen mag horen dat de Heer is opgestaan. Een nieuwe Paaskaars zal worden aangestoken in een (bijna) lege kerk, als teken van vertrouwen: het licht van Christus is in ons midden als een vuur dat nooit meer dooft. Niet in vertrouwde tijden en zeker niet in de moeilijke.

Nieuwsbrief
Op 20 en 21 maart hebben we in Nijland huis aan huis een nieuwsbrief verspreid naar aanleiding van de coronacrisis. Met een bemoediging, een onderstreping van het belang van hulpvaardigheid en burencontact in deze tijd, informatie over de kerkdiensten en contactgegevens. Bewaar de telefoonnummers en emailadressen goed en bovenal: gebruik ze zodra dat nodig is. Bel of stuur een bericht als u of jij een vraag hebt of behoefte aan contact, gesprek of praktische hulp. We kregen diverse mooie reacties op de nieuwsbrief en het aanbod van menigeen om iets te doen voor een ander. Als dat nodig is en het is ons bekend, doen we graag een beroep op jullie. Wellicht volgt er nog een tweede nieuwsbrief.

Nieuwe scriba
De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat ouderling Janny van der Molen zich bereid heeft verklaard om de nieuwe scriba van onze gemeente te worden. De scriba is de samenroeper en agendaopsteller van de kerkenraadsvergaderingen en aanspreekpunt en postadres van de kerk. We wensen scriba Janny veel inspiratie, samenwerking en voldoening in deze functie! Ook een extra woord van dank voor Hans Eppinga die als waarnemend scriba de afgelopen periode (sinds december) heeft overbrugd.

Samenstelling moderamen
Nu de nieuwe scriba bekend is, is ook de nieuwe samenstelling van het moderamen (dagelijks bestuur van de kerkelijke gemeente namens de kerkenraad) bekend: Mathillie Gerbrandy (voorzitter), ds. Hans de Waal (predikant), Janny van der Molen (ouderling, scriba), Hotze Punter (diaken) en Baukje Louwsma (ouderling-kerkrentmeester). Onder de huidige omstandigheden komt de kerkenraad (15 personen) niet in vergadering bijeen. Het moderamen geeft, onder verantwoording aan de kerkenraad en de gemeente, leiding aan de gemeente.

Wijkpastoraat
De pastorale ouderlingen hebben in februari de pastorale zorg in de wijken opnieuw verdeeld. Korrie Tjalsma is nu wijkouderling voor Tramstrjitte, Hege Wier en Koarnleane. Janny van der Molen is wijkouderling voor Tsjerkegrêft, Eile Pôlle, Hokwerdastrjitte, Hiddemawei, Jongedyk, Huniadyk, Skieppeleane, Tsjaerddyk, Ingenawei (buiten) en gemeenteleden buiten Nijland. Wytske Tjalsma blijft wijkouderling voor Botniastrjitte, Roordastrjitte, Hoedemakerstrjitte, Camstrastrjitte, Pollemastrjitte en Smidstrjitte en Dieuwke Bootsma voor Singel, Jonkerspaed, Hottingawei en Ingenawei (binnen). Als bewoner(s) van deze straten kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

Beleidsplan 2020-2023
Het is door de huidige omstandigheden geheel op de achtergrond geraakt, maar in de afgelopen maanden hebben kerkenraad en predikant de laatste hand gelegd aan het nieuwe beleidsplan van onze gemeente voor de periode 2020-2023. Op het Gemeenteberaad van 8 december 2019 is het beleidsplan reeds toegelicht. Het beleidsplan bestaat in hoofdzaak uit twee ‘kernen’: enerzijds de eredienst en de gemeenschap rond het Woord, anderzijds de diaconale en pastorale aanwezigheid in het dorp. Eigenlijk sluit dit precies aan bij wat we in deze weken van kerk in crisistijd doen en nastreven: enerzijds de vieringen laten doorgaan, op welke manier dan ook, en zo de Godslamp brandende houden – anderzijds, via de nieuwsbrief en met alle bereidwilligheid die in ons is, als kerk er willen zijn voor en met allen in het dorp. De conceptversie van het beleidsplan ligt nu ter inzage voor de gemeente. Figuurlijk, want we komen niet samen in de kerk. U kunt de conceptversie krijgen door een van de kerkenraadsleden daarom te vragen. Ook is de conceptversie voor enige tijd op deze website te vinden. Na de inzagetermijn en eventuele reacties zal het beleidsplan worden vastgesteld door de kerkenraad.

Medeleven
We leven mee met wie de gevolgen ondergaat van de coronacrisis. Wie ziek is, of iemand kent die ziek is. Wie iemand heeft verloren. Wie als ondernemer of werknemer of werkgever niet weet wat te doen, of voor moeilijke beslissingen komt te staan. Wie opeens thuiswerkt, alleen of met elkaar, en dat ingewikkeld vindt. Wie zich zorgen maakt en zich angstig voelt. Het is ook spannend. We weten nu niet hoe het verder zal gaan. Het is moeilijk om juist nu niet te kunnen doen wat we graag zouden willen: op bezoek gaan, elkaar opzoeken, je roeping volgen. Met lege handen hebben we, op afstand, elkaar. We proberen alsnog, op andere manieren, contact te zoeken. En we houden ons vast aan het vertrouwen op de God die zich bekendmaakt met de naam: ‘Ik zal er zijn’. We denken aan en bidden voor onze naasten en gemeenteleden in zorgcentra. 

Wurd fan ‘e moanne
Ik hâld de eagen aloan op de Heare,
want Hy sil myn fuotten út it net skuorre.
Kear Jo nei my ta en wês my genedich,
want ik bin iensum en ellindich.
Jou myn benaude hert de romte
en befrij my fan myn eangsten.
Sjoch nei myn ellinde en muoite
en ferjou al myn sûnden. (Ps. 25, 15-17)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 30 april (loopt t/m zondag 7 juni)

 
terug