Van de predikant!

Van de predikant!
Bij de diensten van september!
De vakantietijd ligt bijna achter ons, al zijn en gaan er nog enkelen onder ons op pad voor een welverdiende reis. Heb het goed! Er zijn mooie kaarten binnengekomen, u kunt ze bewonderen in de voorkerk. Af en toe rust en ontspanning en iets anders dan het gewone is onontbeerlijk, laten we dat niet vergeten nu werk en school en vergaderen en het activiteitenseizoen, ook in de kerk, weer begint. In de afgelopen maanden is er veel gebeurd. Er zijn er in ons midden en om ons heen die ziek zijn, een behandeling of een ingreep ondergaan of daarvan herstellen. In Nijland namen we afscheid van Jannie de Roode, Mintsje Posthuma en Ynte Schukken, zie onderstaande gedachtenisteksten. Ook noemen we het overlijden van oud-Nijlander Wiebe Huitema (13 maart 1949 – 28 juli 2019). We zijn dankbaar voor de zomerse erediensten die onverdroten doorgingen, zoals op 4 augustus samen met Oosthem e.o., de zendingszondag op 11 augustus en het weerzien met mw. Jelly Hania-van der Kooi op 18 augustus. Dit jaar is de feestelijke startzondag, waarin we ook het Avondmaal vieren, op 15 september. Rond die datum kunt u ook het nieuwe activiteitenboekje in de bus verwachten. En ds. Marjolijn de Waal, voorganger op 29 september, woont tegenwoordig in Haarlem.

Huwelijksjubileum
Op maandag 16 september zijn Johannes Giliam en Margriet Giliam-Sterkenburgh (Tsjaerddyk 5) 25 jaar getrouwd. Een prachtig jubileum! Hartelijk gefeliciteerd, een mooie en dankbare dag gewenst en de zegen van God over de tijd die komt, met elkaar, de kinderen en allen om jullie heen.

Startbarbecue voor de jeugd
Op vrijdag 13 september a.s. vanaf 17.30 uur is er een gezellige barbecue in de pastorietuin voor de jeugd van de tienerbrunch en de tienerdienst. Iedereen is welkom. We hopen op mooi weer! De uitnodiging volgt in de appgroepen. Meld je aan bij Anita, Margriet, Fokke en Baukje, Ruben of Hans.

Wurd fan ‘e moanne
Yn ien wurd, trije dingen bliuwe foar altiten:
leauwe, hope en leafde;
mar de grutste dêrfan is de leafde. (1 Kor. 13: 13)


Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 25 september (loopt t/m zondag 27 oktober)

In Memoriam
Jantina Elly (Jannie) de Roode-de Vries
17 augustus 1939 – 30 juni 2019

Op zondag 30 juni overleed mw. Jannie de Roode-de Vries, thuis aan de Camstrastrjitte. In de nabijheid van Jan en de kinderen en in vertrouwen op God. ‘Ik kan gaan slapen zonder zorgen / want slapend kom ik bij U thuis’ (Ps. 4: 3). Mw. De Roode is 79 jaar geworden. In 2001 kwamen Jan en Jannie in Nijland te wonen en werden lid van onze gemeente. Zij waren in 1983 met elkaar getrouwd en beleefden, na eerder allebei het nodige te hebben meegemaakt, samen prachtige jaren. Ook in Nijland, waar zij velen leerden kennen en zich thuis voelden in dorp en kerk. Ieder jaar moesten we hen enkele maanden missen omdat ze dan met veel genoegen overwinterden in Benidorm, Spanje. Ook daar voelden zij zich thuis te midden van vele bekenden en bij de Nederlandstalige interkerkelijke gemeente aldaar. Bij terugkomst deelde mw. De Roode steevast enthousiaste verhalen over ontmoetingen, de bazaar, wandelingen in de zon en een stapeltje kerkbladen uit Benidorm. In het najaar van 2015 kreeg mw. De Roode de eerste lichamelijke klachten. Aanvankelijk leek het goed te behandelen maar in de daaropvolgende jaren werden de tumoren complexer en agressiever, ook haar gezicht werd aangetast. De kinderen waren behulpzaam, enkele buren en gemeenteleden stonden klaar en de steun van zus en zwager Hennie en Anne uit Sneek, bij wie Jan en Jannie enige tijd konden verblijven, was groot. Maar het was een zware weg. Mw. De Roode was eerlijk over de pijn en verdrietig over het afscheid dat naderde. Maar zij was ook dapper en nuchter en opgeruimd van karakter. Zij was de steun en toeverlaat voor Jan, toen hij ziek werd. Het vertrouwen op God en Gods liefde, ook in de dood, heeft haar in dit alles nooit verlaten. In 2018 werd de laatste, kortere reis naar Benidorm ondernomen. De kerkdiensten in de week van Pasen van dit jaar beleefde zij intens. De liederen over het lijden van Jezus grepen haar aan. De herkenning gaf ook troost. Na een periode van bewust afscheid nemen van allen om haar heen, met liefde en tranen maar ook met genadige humor, vertrouwde Jannie de Roode zich toe aan de hemelse Vader. Op zaterdag 6 juli namen we in de Nicolaaskerk, en aansluitend in het crematorium te Sneek, afscheid en dankten we God voor haar leven. De lofliederen had zij zelf uitgezocht. We zijn dankbaar Jannie de Roode-de Vries in ons midden gekend te hebben en gedenken haar met liefde. We bidden om de nabijheid van God bij Jan, de kinderen, familie en naasten in de tijd die komt.
Jan verblijft momenteel bij de kinderen.
Ds. Hans de Waal

In Memoriam
Mintsje Posthuma
14 april 1952 – 15 juli 2019

Op maandag 15 juli overleed dorpsgenoot en gemeentelid dhr. Mintsje Posthuma, op 67-jarige leeftijd. Mintsje verbleef in Bloemkamp te Bolsward na een ziekenhuisopname en zou zich, omringd door goede zorg, met Afke oriënteren op de komende tijd. Maar in de laatste weken verzwakte zijn gesteldheid en sneller dan gedacht kwam het einde. Mintsje was een vriendelijke en zachtaardige man, met een mooie lach en milde humor. Hij was bedachtzaam maar kon verrassen met rake opmerkingen. Geboren op 14 april 1952 in Nijesyl bij Oosthem, groeide hij op met zijn jongere broer en zus en ouders in een gereformeerd gezin. Hij kon goed leren, had taalgevoel en belandde op de HBS. Met 17 jaar kwam Mintsje te werken bij de gemeente Wymbritseradeel, later bij de gemeente Bolsward. Daar is hij met veel genoegen gebleven, zolang het ging. Mintsje was ook een sportman, hij genoot van voetbal, schaatsen en fietsen (en vissen). In 1975 trouwde hij met zijn grote liefde Afke Reijenga. In 1980 kwamen zij naar Nijland en hadden het goed. Samen kregen ze drie kinderen, Nolke, Sjoukje en Wytske en later kwamen daar twee kleinkinderen bij, Mink en Ella, een groot geschenk. Ongeveer tien jaar geleden kreeg Mintsje klachten en na onderzoek was de ziekte van Parkinson de diagnose. In de daaropvolgende jaren volgde een ingrijpend, aangrijpend, proces van loslaten. Betere perioden, die er ook zeker waren, werden afgewisseld met minder goede. Mintsje had een positieve instelling en probeerde te blijven doen wat mogelijk was. Familie, buren, dorpsgenoten en oud-collega’s waren behulpzaam. Maar bovenal heeft Afke alles gedaan wat ze kon als echtgenote en mantelzorger om Mintsje te helpen op zijn soms letterlijk en figuurlijk moeizame weg. Op zaterdag 20 juli was in de Nicolaaskerk de dienst van gedachtenis en dank waarin ds. Gerrit de Haan voorging. De drie kinderen en Mintsjes broer en schoonzus spraken goede woorden. Afke deelde een gedicht en sprak haar dank uit. Aansluitend vond de begrafenis plaats in Idzega. We zullen Mintsje missen. We zullen ook goede buren en dorpsgenoten blijven voor Afke. We bidden om Gods nabijheid bij haar, de kinderen en kleinkinderen, familie en naasten. De gedachtenis aan Mintsje Posthuma zij ons tot zegen.
Ds. Hans de Waal

In Memoriam
Ynte Schukken
22 oktober 1952 – 21 juli 2019

Op zondag 21 juli overleed dorpsgenoot en gemeentelid dhr. Ynte Schukken op 66-jarige leeftijd, in het ziekenhuis te Leeuwarden. In de laatste jaren van zijn leven had hij een kwetsbare gezondheid. Daar was hij zich goed van bewust. ‘Ik leef in de blessuretijd’, zei hij een keer na een eerdere ziekenhuisopname, met een knipoog naar het geliefde voetbalspel. Ynte werd geboren op 22 oktober 1952 als oudste zoon van Wiepke en Jetske Schukken. Na de lagere school heeft hij de opleiding aan de lagere en middelbare landbouwschool gevolgd. Opgegroeid op de boerderij aan de Tsjaerddyk ging Ynte ook zelf bij de boer werken. Daarna heeft hij een aantal jaren bij een loonbedrijf gewerkt. Maar de lange dagen in het oogstseizoen bevielen hem niet meer en hij ging aan het werk bij de bovengrondse elektra-netwerken. Na diverse bedrijfsfusies kwam Ynte zonder werk te zitten, het ontslag viel hem zwaar. Gelukkig kon hij terecht bij de melkcontrolevereniging te Nijland om melkmonsters op te halen bij de boeren. Daar genoot hij van, nu kon hij weer met de boeren en over het boerenleven praten. Ynte was een betrokken familiemens. Hij genoot van verjaardagen en familieweekenden. Na het overlijden van zijn ouders in 1995 is Ynte in het ouderlijk huis aan de Ingenawei blijven wonen. Met de hulp van familie en enkele anderen kon hij daar naar tevredenheid en op zijn eigen manier zijn leven leiden. Veel had hij niet nodig. Totdat het niet meer ging en enkele complicaties elkaar te snel opvolgden. Naar zijn wens is Ynte in besloten kring begraven. De naaste familie begeleidde hem op donderdag 25 juli vanuit zijn huis naar de begraafplaats van Nijland, alwaar hij mag rusten in vrede, naast het graf van zijn ouders. De gedachtenis aan Ynte Schukken zij ons tot zegen.
Johannes Schukken en ds. Hans de Waal
 
terug