Van de predikant en kerkenraad

Van de predikant en kerkenraad
Bijzondere dienst op 10 november
Op zondag 10 november hebben we een heel bijzondere kerkdienst, die zal worden verzorgd door Sjonggroep Majim uit Koudum. Na de eerdere themavieringen ‘Ljocht’, ‘Is dit alles’ en ‘Geef(t) mij vleugels’ heeft Sjonggroep Majim nu een nieuwe viering geschreven met als thema ‘De Grote Drie!’. In de omschrijving staat: ‘Het nieuws in de media over oorlog, geweld, ziekte, natuurrampen etc. in de wereld waarin wij leven, maakt ons vaak angstig en onzeker. Vragen die ons dan bezighouden zijn: wat gaat er gebeuren, wat kunnen we eraan doen om het beter te maken voor iedereen? Wat is de kracht van de liefde in deze soms zo liefdeloze wereld met veel haat en geweld? Geloven we in oplossingen voor een goede toekomst? Hoe houden we hoop op een betere wereld?’ Sjonggroep Majim geeft met deze nieuwe viering op inspirerende wijze invulling aan een dienst vol zang, muziek, toneel en beeld. Op zondag 10 november om 9.30 uur in de Nicolaaskerk. Jong en oud is welkom, neem vooral nog iemand mee en mis het niet.

Gedachtenisdienst
Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. In de eredienst op deze bijzondere dag zullen we terugkijken, stilzijn en vooruitzien. We gedenken hen die uit ons midden in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden.
Jantina Elly (Jannie) de Roode-de Vries
† 30 juni 2019            79 jaar
Mintsje Posthuma
† 15 juli 2019             67 jaar
Ynte Schukken
† 21 juli 2019             66 jaar

We noemen hun namen en ontsteken kaarsen aan de Paaskaars, het licht van Christus. We zingen liederen van geloof en vertrouwen voorbij de dood. Als pastorale gemeenschap steunen we elkaar en ook dorpsgenoten en anderen om ons heen die iemand missen. Iedereen is daarom welkom en kan een kaarsje aansteken. In stilte of in woord en gebaar en gebed kunnen we iets delen van de herinneringen, het verdriet en de troost in ons hart.

Van de kerkenraad
Een nieuwe ouderling-voorzitter
Zoals eerder in het Ringblad vermeld en in de dienst van 27 oktober is afgekondigd, heeft de kerkenraad, in aanvulling op de voordracht van nieuwe ambtsdragers door de gemeente, ook zelf een voordracht gedaan voor een ambtsdrager en wel voor een nieuwe ouderling-voorzitter van de kerkenraad. De voorzitter van de kerkenraad is in onze gemeente een extra ambtsdrager met een bijzondere opdracht. Van de huidige voorzitter, Taeke van Popta, zullen we in januari na drie termijnen met veel dank afscheid nemen. Na zorgvuldig beraad heeft de kerkenraad iemand uit de gemeente unaniem voorgedragen en met deze vraag benaderd. En dat is Mathillie Gerbrandy-Jansen. Tot onze grote vreugde heeft Mathillie na goed nadenken laten weten dat zij deze voordracht wil aanvaarden. Als kerkenraad en gemeente mogen we Mathillie dankbaar zijn voor haar bereidheid en vertrouwen. Van onze kant zullen we dit beantwoorden met eveneens vertrouwen en ook met steun en gebed, nu en in de komende tijd. Ook andere gemeenteleden die in deze weken zijn of nog zullen worden benaderd met een voordracht om ambtsdrager te worden wensen we veel wijsheid en vrijmoedigheid toe in hun antwoord.

Activiteiten

Donderdagsessie: In de leer bij de bloemen
Op donderdagavond 14 november is de eerste donderdagsessie van het seizoen en die gaat over bloemschikken (zie ook de aankondiging in het activiteitenboekje). Bloemen zijn prachtig om naar te kijken maar je kunt er meer mee. De kunst van het bloemschikken leent zich voor tal van persoonlijke, symbolische en liturgische toepassingen. Zoals voor de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Benieuwd? Hartelijk welkom! Meer informatie over locatie, aanvangstijd en aanmelden is te verkrijgen bij Wytske Tjalsma, die deze avond zal leiden (0515-569209 /

Mannenvereniging
De mannenvereniging komt bijeen op maandag 4 november om 14.30 uur bij dhr. H. Boorsma (Snekerstraat 5-103). We lezen 1 Sam. 19-20. Welkom!

Bijbelkring
De volgende bijbelkring is op dinsdag 12 november om 10.00 uur in de pastorie. We zullen ons verdiepen in de gelijkenis van de zaaier uit Mc. 4, 1-20. Welkom!

Tienerbrunch
Op zondag 24 november is er weer een tienerbrunch, om 11.30 uur in de consistorie van de Nicolaaskerk. Welkom! Gezellig samen eten, elkaar ontmoeten en een goed gesprek.

Jubilea
Er zijn in deze maand enkele huwelijksjubilea. Op zaterdag 9 november is het 40 jaar geleden dat Tobi en Tietsje Wielstra-Jaarsma (Tramstrjitte 20) met elkaar trouwden. Op donderdag 14 november is er het 50-jarig huwelijksjubileum van Jappie en Matty Breeuwsma-Joustra (Koarnleane 46). En maandag 25 november is het 55-jarig huwelijksjubileum van Beitske en Jilles Breeuwsma-Gerlofs (Hoedemakerstrjitte 7). Dat zijn, in oplopende mate, vele huwelijksjaren om op terug te kijken. Heel bijzonder. We wensen jullie allen gezegende en dankbare dagen toe en alle goeds voor de tijd die komt, samen en met de dierbaren om jullie heen.

Wurd fan ‘e moanne
Jezus seit: ‘Jimme hawwe My net útsocht, Ik haw jimme útsocht en jimme oanwiisd om hinne te gean en frucht te jaan, frucht dy’t duorje kin, dat myn Heit jimme sadwaande alles jaan mei, wat jimme Him yn myn namme freegje. Dit draach Ik jimme op, dat jimme inoar leafhawwe sille’. (Joh. 15, 16-17)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 25 november (loopt t/m 5 januari)
 
terug