Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Bij de diensten
Het coronavirus kwam, de intelligente lockdown volgde en vanwege de maatregelen hadden we aangepaste vieringen via kerkradio en internet (zie www.kerkomroep.nl, ‘Nijland). Aangepast wil zeggen: noodgedwongen anders dan anders, met zeker in de eerste weken een sterk ‘crisisbesef’, korter dan gebruikelijk en vooral: zonder de fysieke nabijheid van elkaar als gemeente. Van zondag 22 maart tot en met Pinksteren op 31 mei waren het slechts koster, organist, twee ambtsdragers en de voorganger die elkaar ’s ochtends begroetten en stil werden voor het gebed. Er ontstond al snel spontaan een manier van doen. Het was soms best moeilijk maar ook bemoedigend. Het was goed, althans: we deden wat we konden, zeker toen ook de steigers arriveerden en de kerk voor enkele weken letterlijk en ook symbolisch in een bouwplaats veranderde. In de maand juni zetten we nu de eerste volgende stap. Dat is nodig, want normaal werd en wordt het niet, laat staan dat dit het ‘nieuwe normaal’ zou zijn. Het is en blijft moeilijk, pijnlijk en vreemd om een kerkelijke gemeente te zijn onder deze omstandigheden, zonder samen te kunnen komen. Er zijn gemeenteleden zonder internet en de kerkradio werkt niet altijd optimaal. De techniek is niettemin een zegen en de verkondiging, het gebed en het onderhouden van contacten zijn doorgegaan. Maar we verlangen ernaar om dit niet langer individueel of per huis of alleen in gedachten te doen, maar ook weer samen, met heel ons lijf en alle leden. ‘Gewoon’ is het nog lang niet, en dat zal het ook niet snel worden, maar iedere stap is er één. Vanaf juni zijn er meer ambtsdragers in de kerk aanwezig op zondagochtend, ontvangen we af en toe gastvoorgangers en muzikanten, en lijkt de inrichting en het gebruik van de kerk weer iets meer op waar we naartoe willen. Het blijft wel zoeken en proberen. Zo stond op 7 juni de microfoon van de gastvoorganger aanvankelijk niet aan. Dank aan de luisteraars die dit kwamen melden en dank aan de voorganger die vervolgens onverstoorbaar helemaal opnieuw begon. Die bereidheid tot improvisatie, alertheid en (hopelijk) mildheid in het omgaan met onbedoelde missers en onvoorziene problemen hebben we onverminderd hard nodig in de komende tijd. De tuindienst op 21 juni met CMV Excelsior gaat niet door – een openluchtdienst later in de zomer behoort echter zeker tot de mogelijkheden. Op 28 juni vaardigt Excelsior een klein gezelschap af om te komen musiceren in de online-dienst. Weer een week later, 5 juli, gaan de deuren van de kerk voor het eerst weer open voor meer gemeenteleden. Over het hoe en wat van die dienst worden u en jij en jullie nog geïnformeerd in een nieuwsbrief en daarna in het volgende Ringblad. Het zal passen en meten zijn, en anders dan hoe we gewend waren, maar ook dat is dan weer een volgende stap, en die hebben we als gezegd hard nodig. De kerkenraad vergadert op 17 juni. Ideeën, suggesties, overwegingen, ingevingen en noodkreten vanuit de gemeente, omtrent de kerkdiensten of anderszins, zijn welkom! Overigens is de kerk te allen tijde geopend op woensdagochtend tussen 8.00 en 10.00 uur voor een kaarsje, een gebed of een praatje. Op afstand, maar nabij.
Ds. Hans de Waal

Zelfs vindt de mus…
Geen mus, muis of vleermuis deze keer – er zat een ekster in de kerk. Nu er weinig tot geen mensen en kinderen in de kerk komen, zag een slimme ekster zijn kans schoon en glipte vermoedelijk door de open deuren waar de werklieden doorheen liepen naar binnen. Wellicht op zoek naar een goed woord, of een glimmende orgelpijp, verbleef hij of zij minimaal een dag en een nacht in de kerk. Pelgrims zijn altijd welkom maar een langer verblijf van deze gast zou voor zowel het kerkinterieur als voor de ekster niet verstandig zijn geweest. Gelukkig zijn Fokke en Baukje Louwsma in ons midden. Fokke plaatste een vogelvangerskooi op een strategische plek en de andere dag zat de vogel erin (om buiten weer vrijgelaten te worden). De vogelvanger van dienst liet weten dat de voorganger en de ambtsdragers nu op zondag niet bang hoefden te zijn om tijdens de aangepaste viering onverhoopt een volle laag te krijgen. Namens allen: bedankt!

Uit de gemeente
Mw. Dieuwe de Boer-Bakker van de Singel is in de week voor Pinksteren verhuisd naar Wommels. Op de verhuiskaart, tevens uitnodiging op de koffie in de nieuwe woning, staat: ‘Na 89 jaar verhuizen van Nijland naar Wommels. Nieuwe sleutels. Nieuwe buren. Verhuizen betekent: Nieuw uitzicht. Nieuwe avonturen.’ We delen deze mooie wens en hopen op een goede tijd in de nieuwe woonomgeving, in de Skeakel bij Nij Stapert. Het adres voor kaartjes en (straks hopelijk ook weer) bezoek is: Sybren de Vlasstrjitte 23, 8731 CX, Wommels.

Wurd fan ‘e moanne
Tsjinje de Heare mei blidens,
kom foar syn antlit mei jubel.
Stim it dochs mei, dat Hy, de Heare, God is.
Hy hat ús makke, wy binne fan Him,
syn folk, de skiep dy’t Er hoedet.
Kom mei tank ta syn poarten yn,
mei lofsang yn syn foarhôven.
Tankje Him, priizje syn namme.
Want goed is de Heare
en ivich duorret syn geunst,
syn trou fan âlder op âlder. (Ps. 100)


Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 2 juli (loopt van 12 juli t/m 30 augustus, zomernummer)
 
terug