algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
30 mei €38,64 Diaconie in Nijland
2 juni   €54,37 Light for the World
9 juni   €94,93 Kerk in Actie: Samenwerking voor een toekomst in Kameroen
16 juni €94     Kerk in Actie: Voedselhulp voor Nigeriaanse vluchtelingen
23 juni €131,85 Stichting St. Maarten, Sneek
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
7 juli    Kerk in Actie: Hulp aan boeren in het klimaat van Oeganda
14 juli  Kerk in Actie: Vakanties voor kinderen in armoede
21 juli  Diaconie in Nijland
28 juli  Diaconie in Nijland
4 aug   Diaconie in Nijland
11 aug Zomerzendingscollecte
18 aug Diaconie in Nijland
25 aug Diaconie in Nijland
1 sep    Diaconale vakantieweek Wezep
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 30 mei dhr. F. Boschma, Bolsward; 2 juni dhr. en mw. Breeuwsma-Pijpker, Hiddemawei; 9 mei mw. F. Wiersma-Faber, Hottingawei; 16 mei dhr. M. Posthuma, Bloemkamp, Bolsward; 23 mei mw. A. Spijksma-Piersma, Hottingawei.

Collectebusje H.V.G.
Het collectebusje voor de zending van de H.V.G. heeft het mooie bedrag van €30,90 opgebracht. De geefsters worden langs deze weg hartelijk bedankt voor hun gaven!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer

 
 
Nieuws van de Zending Nieuws van de Zending
Pinksterzendingscollecte
De opbrengst van de pinksterzendingsweekcollecte bedraagt €554,35. Iedereen – de collectanten en de gevers – veel dank voor dit prachtige resultaat!

Zomerzendingscollecte 11 augustus
Het doel van de zomerzendingscollecte is ‘Een toekomst voor kansarme kinderen’. Stel je voor dat je kind of kleinkind opgroeit in een slechte buurt, te midden van prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. Wat komt er dan van hem of haar terecht, zonder begeleiding of ondersteuning? Misschien krijgt hij of zij slechte vrienden en belandt in de criminaliteit. De moeder van Kgaugelo die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich om die reden grote zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt, onder meer in het begeleiden van school en huiswerk. Meer informatie vindt u op de website van Kerk in Actie (www.kerkinactie/onderwijszuidafrika). Van harte aanbevolen!

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
 
Poszegels en kaarten voor de zending Poszegels en kaarten voor de zending
Sparen voor de zending
Indrukwekkend en hartverwarmend zoals er weer is gespaard voor Kerk in Actie – Zending in Nijland. Soms grote hoeveelheden, maar ook kleine beetjes. Het maakt niet uit, want alles is zeer welkom, en daaruit blijkt uw betrokkenheid. Zo hebben velen weer meegewerkt om tot een prachtig resultaat te komen over de periode van mei 2018 tot mei 2019. Welgeteld spreken we over 23.083 postzegels, 9430 kaarten, 465 munten, 18 cartridges en 6 mobieltjes. Hartelijk dank voor uw medewerking. Blijf meedoen en probeer ook anderen daartoe aan te sporen. Hoe meer hoe liever! De opbrengst komt ten goede aan het wereldwijde werk van de zending via Kerk in Actie van de Protestantse Kerk. De landelijke totaalopbrengst over 2018 bedroeg maar liefst bijna € 29.000. Nogmaals veel dank voor al uw medewerking én voor uw betrokkenheid.

Antsje van Popta
 
 
Nieuws over de stichting "Beautiful Gate" Nieuws over de stichting "Beautiful Gate"
Klik op de link om het laatste nieuws over de stichting "Beautiful Gate" te lezen. http://www.kerknijland.nl/downloadcentrum