Opbrengst najaars Zendingsweek 2019 Opbrengst najaars Zendingsweek 2019
De opbrengst van de najaarszendingsweek is €605,54. De zendingscommissie wil de gevers en de collectanten hartelijk bedanken voor deze mooie opbrengst. Begin maart komen wij graag weer bij u langs voor de voorjaarszendingsweekcollecte.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra

 
 
algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
24 nov €115,70           Kerk in Actie: Werelddiaconaat
1 dec   €128,25           Kerk in Actie: Noodhulp Soedan
8 dec   €71,25 S.O.S. Kinderdorpen
15 dec €65,37 Kerk in Actie: Diaconaat in arme regio’s
22 dec €141,05           Voedselbank Sneek SWF
24 dec €203,75           Kinderen in de Knel
25 dec €235,75           Kinderen in de Knel
29 dec €61,50 Hospice De Kime, Sneek
31 dec €65,05 Diaconie in Nijland
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
12 jan  Schuilplaats, Sneek
19 jan  Stichting Zending ECM Albanië, Bouke Deelstra
26 jan  Kerk in Actie: samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen
2 feb    Leprastichting
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 24 nov. laatste zondag van het kerkelijke jaar, het bloemstuk werd op de begraafplaats gezet ter gedachtenis aan hen die ons voorgingen; 1 dec. dhr. S. Feenstra, Bolsward; 8 dec. dhr. en mw. Gerbrandy-Van der Velde, Bolsward; 15 dec. mw. H. Tjalsma, Hoedemakersstrjitte; 22 dec. mw. T. de Boer, Botniastrjitte; 25 dec. dhr. J. Huitema, Skieppeleane; 29 dec. dhr. K. Koopmans, Hottingawei; 31 dec. ds. H. de Waal, Tsjerkegrêft.

Open maaltijd
De diaconie nodigt u van harte uit voor de volgende open maaltijd: op maandag 13 januari en daarna op maandag 11 februari in de consistorie van de Nicolaaskerk. Voor de open maaltijd van 11 februari kunt u zich opgeven tot 9 februari. U en jij zijn van harte uitgenodigd!

Koffie-en-ontmoetingsochtend
De diaconie nodigt u weer van harte uit voor de volgende koffie en ontmoetingsochtend op donderdag 16 januari om 10.00 uur in de Mande.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Zending in Nijland 80 jaar! Zending in Nijland 80 jaar!
80 jaar Zendingscommissie in Nijland
In 2019 is het 80 jaar geleden dat er een zendingscommissie werd opgericht in Nijland door een besluit van de kerkenraad in januari 1939. Ds. Post had het initiatief genomen. De eerste commissie bestond uit vijf leden: iemand uit de vrouwenvereniging, de mannenvereniging, de kerkenraad, de meisjesvereniging en de jongensvereniging. Uit de notulen van die tijd blijkt dat men twee keer per jaar bijeenkwam. Tussen 1944 en 1947 kwam men tijdelijk niet bijeen. Vanaf het allereerste begin was er een pinkstercollecte en een najaarscollecte (ook wel novembercollecte genoemd). Vele Nijlanders zijn door de jaren heen lid geweest van de zendingscommissie en dat tot aan onze tijd. Een inspirerend project dat de zendingscommissie steunde was het werk van Marijke Werimon-Bakker voor Kerk in Actie in Papua-Nieuw Guinea tussen 2004 en 2010. Vroeger werden de zendingsenveloppen verzameld in de kerk, nu halen we ze bij u op. Tegenwoordig hebben we drie keer per jaar een zendingscollecte (voorjaar, pinkster, najaar) en steeds betreft dat een project van Kerk in Actie. De collectes worden via folders bekendgemaakt en de enveloppen worden afgegeven en opgehaald door de leden van de zendingscommissie. In augustus is er ook een collecte in de kerkdienst ten behoeve van de zending. In de afgelopen zomer hadden we op 11 augustus een speciale zendingsdienst. In de hal van de kerk staat behalve de klassieke zendingsbus ook een verzamelbak voor postzegels, kaarten, inktcartridges en oude mobieltjes die worden ingezameld voor de zending. Deze spullen kunnen ook worden afgegeven bij Antsje van Popta. Ook is er een zendingsbusje bij de vrouwenvereniging (HVG) waar al jaren trouw wordt gecollecteerd voor de zending. Rond Pasen verzorgt de zendingscommissie samen met de diaconie een kaartenschrijfactie als groet naar gedetineerden, om hen te laten weten dat ze niet vergeten worden. Het is duidelijk, Nijland heeft nog altijd een warm hart voor de zending, dichtbij en ver weg. De zendingscommissie wil alle mensen die het werk door de jaren heen zo trouw hebben gesteund en uitgevoerd hartelijk bedanken, ook de collectanten van vroeger en nu. Dank aan mw. Antsje van Popta voor het inzamelen en versturen van de postzegels, kaarten, munten en meer. En we gaan ermee door, want we geloven in delen, geïnspireerd door Jezus Christus. Zending biedt hoop aan mensen en helpt hen tot hun recht te komen, in Nederland en wereldwijd. Dank aan de huidige leden van de zendingscommissie: mw. J. Eppinga, mw. A. Haringa, mw. A. van der Tol, dhr. K. Koopmans, mw. B. Louwsma, mw. M. Breeuwsma en dhr. C. Feenstra. Diaken B. Tolsma, penningmeester van de diaconie, is ook penningmeester van de zendingscommissie.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
 
Nieuws over de stichting "Beautiful Gate" Nieuws over de stichting "Beautiful Gate"
Klik op de link om het laatste nieuws over de stichting "Beautiful Gate" te lezen. http://www.kerknijland.nl/downloadcentrum