algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie

Collecteopbrengsten
9 dec   €72,55 Voedselbank Sneek
16 dec €99,97 Kerk in Actie: Diaconaal werk door kerken in Moldavië
23 dec €69,80 SOS kinderdorpen
24 dec €196,98           Kinderen in de knel
25 dec €383,22           Kinderen in de knel
30 dec €55,32             Kerk in Actie: Gezinshuizen in de Glind
31 dec €153,71           Diaconaat in Nijland
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
13 jan  De Schuilplaats, Sneek
20 jan  Beautiful Gate
27 jan  Kerk in Actie: Hulp aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh
3 feb    Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 9 dec. dhr. G. Gerbrandy, Koarnleane; 16 dec. dhr. J. Huitema, Skieppeleane; 23 dec. mw. T. Adema-Smit, Tramstrjitte; 25 dec. dhr. Y. Schukken, Ingenawei; 30 dec. dhr. en mw. A. en P. Gerbrandy-van der Velde, Bolsward; 31 dec. mw. M. Punter-Schotanus (koster).

Open maaltijd
Op maandag 14 januari is er weer een open maaltijd in de consistorie van de Nicolaaskerk, om 18.00 uur. Opgave kan t/m 12 januari via het formulier achter in de kerk of bij een diaken. U/jij bent van harte uitgenodigd om een keer gezellig samen mee te komen eten!

Koffieochtend
Op woensdag 16 januari is er een koffie-en-ontmoetingsochtend in de Mande om 10.00 uur. Deze keer komt dorpsgenoot dhr. Hans de Jong (Eile Polle) vertellen en iets laten zien over pelgrims en pelgrimstochten naar Santiago de Compostella (en naar Zwarte Haan aan de waddenkust). Iedereen is van harte welkom!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer

 

 
Nieuws van de Zending Nieuws van de Zending

Van de zendingscommissie
Door een distributiefout van Kerk in Actie konden de folders voor de najaarszendingsweek niet geleverd worden. Daarom gaat deze actie dit jaar niet door. De eerstvolgende zendingsactie zal zijn van 10 t/m 17 maart 2019. De leden van de zendingscommissie komen dan graag weer bij u langs.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 

 
Nieuws over de stichting "Beautiful Gate" Nieuws over de stichting "Beautiful Gate"

Klik op de link om het laatste nieuws over de stichting "Beautiful Gate" te lezen. http://www.kerknijland.nl/downloadcentrum