algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
29 sept €72,70 Kerk in Actie: Werelddiaconaat
6 okt    €78,17 Kerk in Actie: Versterk de kerk in Syrië
13 okt  €89,40 Kerk in Actie: Werelddiaconaat
20 okt €54,85 Samenwerkende hulporganisaties: Bahama’s
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
3 nov   Simavi: Waterproject
6 nov   Oikocredit
17 nov Dorcas
24 nov Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 29 sept dhr. Ulbe Bonnema, Roordastrjitte; 6 okt mw. J. Makkink-van Dam, Sneek; 13 okt dhr. G. Gerbrandy, Koarnleane; 20 okt dhr. H. Roskam, Bolsward.

Open maaltijd
De diaconie nodigt u van harte uit voor de volgende open maaltijd op maandag 11 november om 18.00 uur in de consistorie van de Nicolaaskerk. Kom gezellig met ons mee-eten! Opgave kan via het formulier achter in de kerk of bij een diaken.

Koffie-en-ontmoetingsochtend
Op woensdag 20 november is de eerste ontmoetingsochtend van dit seizoen, om 10.00 uur in de Mande. Onder het genot van een kopje koffie of thee ontmoeten we elkaar en doen we bingo en een quiz. De diaconie nodigt u van harte uit!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Zending in Nijland 80 jaar! Zending in Nijland 80 jaar!
80 jaar Zendingscommissie in Nijland
In 2019 is het 80 jaar geleden dat er een zendingscommissie werd opgericht in Nijland door een besluit van de kerkenraad in januari 1939. Ds. Post had het initiatief genomen. De eerste commissie bestond uit vijf leden: iemand uit de vrouwenvereniging, de mannenvereniging, de kerkenraad, de meisjesvereniging en de jongensvereniging. Uit de notulen van die tijd blijkt dat men twee keer per jaar bijeenkwam. Tussen 1944 en 1947 kwam men tijdelijk niet bijeen. Vanaf het allereerste begin was er een pinkstercollecte en een najaarscollecte (ook wel novembercollecte genoemd). Vele Nijlanders zijn door de jaren heen lid geweest van de zendingscommissie en dat tot aan onze tijd. Een inspirerend project dat de zendingscommissie steunde was het werk van Marijke Werimon-Bakker voor Kerk in Actie in Papua-Nieuw Guinea tussen 2004 en 2010. Vroeger werden de zendingsenveloppen verzameld in de kerk, nu halen we ze bij u op. Tegenwoordig hebben we drie keer per jaar een zendingscollecte (voorjaar, pinkster, najaar) en steeds betreft dat een project van Kerk in Actie. De collectes worden via folders bekendgemaakt en de enveloppen worden afgegeven en opgehaald door de leden van de zendingscommissie. In augustus is er ook een collecte in de kerkdienst ten behoeve van de zending. In de afgelopen zomer hadden we op 11 augustus een speciale zendingsdienst. In de hal van de kerk staat behalve de klassieke zendingsbus ook een verzamelbak voor postzegels, kaarten, inktcartridges en oude mobieltjes die worden ingezameld voor de zending. Deze spullen kunnen ook worden afgegeven bij Antsje van Popta. Ook is er een zendingsbusje bij de vrouwenvereniging (HVG) waar al jaren trouw wordt gecollecteerd voor de zending. Rond Pasen verzorgt de zendingscommissie samen met de diaconie een kaartenschrijfactie als groet naar gedetineerden, om hen te laten weten dat ze niet vergeten worden. Het is duidelijk, Nijland heeft nog altijd een warm hart voor de zending, dichtbij en ver weg. De zendingscommissie wil alle mensen die het werk door de jaren heen zo trouw hebben gesteund en uitgevoerd hartelijk bedanken, ook de collectanten van vroeger en nu. Dank aan mw. Antsje van Popta voor het inzamelen en versturen van de postzegels, kaarten, munten en meer. En we gaan ermee door, want we geloven in delen, geïnspireerd door Jezus Christus. Zending biedt hoop aan mensen en helpt hen tot hun recht te komen, in Nederland en wereldwijd. Dank aan de huidige leden van de zendingscommissie: mw. J. Eppinga, mw. A. Haringa, mw. A. van der Tol, dhr. K. Koopmans, mw. B. Louwsma, mw. M. Breeuwsma en dhr. C. Feenstra. Diaken B. Tolsma, penningmeester van de diaconie, is ook penningmeester van de zendingscommissie.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
 
Nieuws van de Zending

Nieuws van de Zending
Betrokken predikanten opleiden in Zambia

Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst en het pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het vrijwilligerswerk binnen de kerk aan. In Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, waar
veel mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de financiën van de kerk. Gemeenteleden komen met vragen over landbouw, gezondheidszorg, werk vinden en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat predikanten in Zambia vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt, dan besef je dat hun werk echt een roeping is. De najaarszendingscollecte is bestemd voor de opleiding van goede predikanten in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven daar ook twee Nederlandse docenten les: Thijs en Marike Blok. Een aantal van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Zie voor meer informatie de folder die u krijgt van de collectant die bij u langskomt voor uw bijdrage. Van harte aanbevolen! Samen zijn we Kerk in Actie.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra.
www.kerkinactie.nl/kerkzambia
 
 
Poszegels en kaarten voor de zending Poszegels en kaarten voor de zending
Sparen voor de zending
Indrukwekkend en hartverwarmend zoals er weer is gespaard voor Kerk in Actie – Zending in Nijland. Soms grote hoeveelheden, maar ook kleine beetjes. Het maakt niet uit, want alles is zeer welkom, en daaruit blijkt uw betrokkenheid. Zo hebben velen weer meegewerkt om tot een prachtig resultaat te komen over de periode van mei 2018 tot mei 2019. Welgeteld spreken we over 23.083 postzegels, 9430 kaarten, 465 munten, 18 cartridges en 6 mobieltjes. Hartelijk dank voor uw medewerking. Blijf meedoen en probeer ook anderen daartoe aan te sporen. Hoe meer hoe liever! De opbrengst komt ten goede aan het wereldwijde werk van de zending via Kerk in Actie van de Protestantse Kerk. De landelijke totaalopbrengst over 2018 bedroeg maar liefst bijna € 29.000. Nogmaals veel dank voor al uw medewerking én voor uw betrokkenheid.

Antsje van Popta
 
 
Nieuws over de stichting "Beautiful Gate" Nieuws over de stichting "Beautiful Gate"
Klik op de link om het laatste nieuws over de stichting "Beautiful Gate" te lezen. http://www.kerknijland.nl/downloadcentrum