Van de predikant en kerkenraad

Van de predikant en kerkenraad
Bij de diensten
Op zondag 12 januari is de dienst van afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers. Een bijzondere dag voor de gemeente. De kleur van de zondag is rood, omdat we mogen geloven dat, mede door de ambten van ouderling en diaken, de Heilige Geest werkzaam is in ons midden. En dat ook is geweest in de afgelopen periode, en zal zijn in de tijd die komt. We nemen afscheid van ouderling Taeke van Popta die als voorzitter de kerkenraad en de gemeente gedurende twaalf jaar op kundige, sympathieke en bescheiden wijze heeft gediend. We nemen ook afscheid van Anja van Weelden die eveneens voor twaalf jaar de gemeente heeft gediend, en dat na eerdere ambtstermijnen in het verleden. Anja heeft als stille en stabiele kracht altijd veel werk verzet, in de wijken en rondom de kerkdiensten. We nemen afscheid van ouderling-kerkrentmeester en scriba Hans Eppinga die met betrokkenheid en humor zijn ambt heeft vervuld, en ook bedanken we ouderling Thomas Posthuma, die met bedachtzaamheid en overtuiging goede vragen aan de orde stelde en nu afscheid neemt vanwege de verhuizing naar Bolsward. Allen heel veel dank! Diaken Cor Feenstra en ouderling Dieuwke Bootsma mogen we herbevestigen voor een nieuwe termijn en daar zijn we heel blij mee. Als nieuwe ambtsdragers treden aan Korrie Tjalsma en Janny van der Molen als ouderling, Johannes Giliam als ouderling-kerkrentmeester en Mathillie Gerbrandy als nieuwe ouderling-voorzitter. Heel bijzonder! We zullen jullie en elkaar steunen en bidden allen om de zegen van God. Tijdens en na de dienst zullen we vele handen schudden ter bemoediging en bij wijze van dank. Laten we dat vooral blijven doen! Op zondag 2 februari is het Christelijk Seniorenkoor Friesland te gast in ons midden. We mogen inmiddels spreken van een traditie: het is de vijfde keer in vijf jaar. Tot slot nog een opmerking over het gebruik van de beamer in de dienst: de ervaringen zijn tot dusver per saldo positief. Toch gebruiken we de beamer (nog) niet in iedere dienst. Dat komt omdat het steeds enige voorbereidingstijd vergt en die is niet altijd voorhanden; het ‘beamerteam’ verkeert nog in de oprichtingsfase. Indien het van te voren bekend is, zal in dit kerkblad vermeld worden wanneer we de beamer gebruiken. Wat de zondagse bagage (en keuzevrijheid) betreft: het is nooit verkeerd om zelf een liedboek en/of een Bijbel mee te nemen naar de kerk. Voorlopig gebruiken we de beamer, in principe, alleen in diensten waarin de eigen voorganger voorgaat. Maar dus even niet in deze maand.

Afscheid Wim de Vries en ander orgelnieuws
Op zondag 8 december hadden we een bijzondere dienst. Niet alleen vanwege de 2e Advent, de profeet Micha en de vorderende kerstlantaarns van een flinke groep kinderen, ook omdat we afscheid namen van Wim de Vries als vaste tweede organist van onze gemeente. Tien jaar lang was Wim vaardig en bereid om ca. maandelijks een dienst te begeleiden op het orgel. Oud van jaren (86), jong van geest. Het is vanwege lichamelijk ongemak dat in toenemende mate de gang naar het orgel en het spelen zou kunnen hinderen, dat we in goed overleg tot dit besluit zijn gekomen. Na afloop van de dienst op 8 december werd Wim hartelijk toegesproken en bedankt en in zijn antwoord liet hij blijken dat het bespelen van het orgel in de Nicolaaskerk en de betrokkenheid bij en van deze kerkelijke gemeente hem evenmin onberoerd hadden gelaten. In het Friesch Dagblad van 6 december werd aandacht besteed aan zijn afscheid als organist na 60 jaar. Het was mooi dat kinderen en familieleden aanwezig konden zijn in de dienst. Ook bij het orgelconcert op 15 december in de Nicolaaskerk door Dirk S. Donker, georganiseerd door de Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland (SCANN), is het afscheid van Wim de Vries in diens aanwezigheid gememoreerd. Groet en dankbetuiging kunnen door gemeenteleden worden overgebracht p/a Gossepalen 61, 8604 EG Sneek. Dhr. Jan Sterenberg uit Bolsward is bereid gevonden om met een vergelijkbare regelmaat orgeldiensten te vervullen in de komende tijd, naast en in overleg met onze organist Taeke van Popta. Laatstgenoemde werd na de dienst van 5 januari jl. verrast door een woord van dank en een welgemeend applaus van de gemeente vanwege zijn 25-jarig jubileum als eerste organist van Nijland.

Bijbelkring
De volgende Bijbelkring in de pastorie is op dinsdag 14 januari om 10.00 uur. Samen lezen we een gedeelte uit de Bijbel en delen we onze ervaringen en vragen. In de serie over de gelijkenissen van Jezus buigen we ons deze keer over het geheim van zaaien, wachten, groeien, nestelen en oogsten: Marcus 4, 26-34. Welkom!

Mannenvereniging
De mannenvereniging komt bijeen op maandag 13 januari om 14.30 uur bij fam. Van Popta (Singel). We gaan verder met de verhalen over David en stuiten ditmaal op de beroemde geschiedenis van David en Batseba (en Uria, en Natan, en Salomo): 2 Sam. 11-12, 25. Welkom!

Wurd fan ‘e moanne
God hat it earste wurd.
Hy spriek en liet foarhinne
it libbensljocht oerwinne,
noch altyd sprekt dat wurd.
God stiet oan it begjin,
Hy sil oan d’ein der wêze.
Syn wurd is fan ús wêzen
oarsprong en doel en sin. (Liet 513: 1, 4)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 30 januari (loopt t/m zondag 1 maart)
 
terug