Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Kerk-zijn in coronatijd.
het blijft vreemd en onwennig. Ook in de maand mei zullen we het moeten houden bij aangepaste vieringen op de zondagochtend, dus ook op Hemelvaartsdag en met Pinksteren. In de kleinst mogelijke kring (koster, organist, ouderling, diaken, predikant) komen we nu op zondagochtend samen in een verder lege kerk voor een viering die wordt uitgezonden via kerkradio en kerkomroep.nl. De paaskaars brandt en we bidden, zingen enkele liederen, lezen uit de Bijbel, ontvangen de zegen en luisteren naar het terugkerende slotakkoord: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, / tot wij weer elkaar ontmoeten’ (Lied 416). Stil en ingetogen, kort en krachtig. Dat is hoe het nu is. Dat kleine en krachtige is in deze stille tijd tegelijk al heel veel. Hopelijk helpt het u en jou en jullie om op deze manier, ondanks alles, iets van bemoediging en verbondenheid te ervaren. En hopelijk lukt het ook om op andere dagen en avonden momenten te vinden van inspiratie, bezinning, gebed. We hebben elkaars goede gedachten en gebeden hard nodig. En we vertrouwen dat de Goede Herder waakt over al zijn schapen, bij dag en bij nacht. Om de vieringen thuis online mee te kunnen maken gaat u naar de website www.kerkomroep.nl, zoekt u naar ‘Nijland’ en klikt u, vanaf ca. 9.20 uur, op de live-verbinding met de kerk. Ziet u de verbinding niet, laadt dan de pagina opnieuw. U kunt de vieringen ook op een later moment terugluisteren. Mocht u geen liedboek in huis hebben, laat het ons weten, dan bezorgen we een exemplaar uit de kerk. Laat het ook weten als er problemen zijn met de ontvangst via kerkradio of internet, dan zoeken we samen naar een oplossing. Hoe het verder gaat met de vieringen in juni en de zomermaanden is op dit moment nog niet bekend. We volgen net als iedereen de persconferenties en luisteren goed naar de adviezen van overheid en kerk (zie ook de nieuwsbrieven van classis Fryslân en de classispredikanten op de laatste pagina’s van dit Ringblad). We hopen en bidden van harte dat we elkaar op een goede dag weer zullen treffen in de kerk.

In Memoriam
Henk Breeuwsma
17 september 1948 – 18 april 2020

Zaterdag 18 april 2020. Een schok gaat door het dorp als het nieuws bekend wordt dat in de vroege ochtend Henk Breeuwsma is overleden, op 71-jarige leeftijd. Geheel onverwacht, een hartstilstand. Henk voelde zich de laatste dagen weliswaar niet fit en kon niet wennen aan de coronamaatregelen, maar dat dit zou gebeuren had niemand kunnen bedenken. Samen met Aukje woonde hij op de H. Pollemastrjitte. Maar daar was hij lang niet altijd te vinden, zeker niet overdag. Liever was hij in de weer. In de schuur achter het huis, bij dochter Anneke (‘kop op, asto dyn bêst dochst, dan doch ik dat ek’), bij vrienden, op de boerderij bij Romke en Dorine, blies hij de trombone bij Excelsior, haalde hij oud papier op met zijn trekker, reed hij vrijdags op de vrachtwagen, was hij op zondagavond bij familie, op maandagavond bij het korps, kluste hij hier en deed vrijwilligerswerk daar. Enzovoorts. Dat zo’n actieve, sociale, sterke, vrolijke en jongensachtige dorpsgenoot er opeens niet meer is, is moeilijk te beseffen en stemt verdrietig. Wat Henk voor velen betekende bleek ook uit de vele rouwadvertenties met hartelijke woorden, de kaarten en condoleancebezoeken aan huis, de indrukwekkende stoet vrachtwagens die door de straat kwam en het eerbetoon van korpsleden en dorpsgenoten op de dag van de begrafenis. Zelfs de Leeuwarder Courant wijdde er een In Memoriam aan (vrijdag 1 mei 2020). Henk groeide op in een gezin van vier, met zijn oudere broer, tweelingzus en jongere zus. School was niet echt aan hem besteed, werken en aanpakken des te meer. In 1972 trouwde hij met Aukje de Boer. Twee heel verschillende personen. Maar als humor en ernst elkaar vinden, kan er iets bijzonders gebeuren. Zij vonden de sleutel tot elkaar en deelden lief en leed voor 47 jaar. Samen met dochters Anneke en Elisabeth, dochter Janneke (yn neitins), schoonzoon Martin en kleinkinderen Jeljer en Janneke vormden zij een hechte familie. Vanwege de huidige omstandigheden namen we in kleine kring, in groot contrast tot de drukte die er anders geweest zou zijn, op donderdag 23 april jl. afscheid van Henk Breeuwsma in de Nicolaaskerk te Nijland. Gelukkig konden velen meeluisteren en –kijken via internet (de afscheidsdienst is nog steeds terug te zien via kerkomroep.nl, Nijland, donderdag 23 april). Vier muzikanten van Excelsior begeleidden op een prachtige manier de liederen ‘Hear, no’t wy hjir hjoed betinke’, ‘Abba, Vader’ en ‘Ga dan op weg’. Aukje las een indrukwekkend gedicht over de vele tranen die vloeien om het gemis, maar die ook, op een bijzondere manier, als regendruppels de aarde vruchtbaar maken. Namens zus Janny klonk een gedicht over hoe het voelt om een geliefde te verliezen en hoe waardevol goede herinneringen dan zijn. Dochter Elisabeth deelde zulke herinneringen, heel liefdevol. Iedereen die Henk gekend heeft kon hem herkennen in het levendige beeld dat werd geschetst. Henk zou ongetwijfeld graag het laatste woord gehad hebben of een laatste grap hebben gemaakt – nu bleef het stil. In de stilte klonk dezelfde Psalm als die van de trouwdag: ‘de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen’ (Ps. 121). Hoe snel kan een mensenleven voorbijgaan, als een bloem in het veld. Maar de HEER houdt de wacht. In vertrouwen op die belofte hebben we Henk Breeuwsma begraven op het kerkhof te Nijland. We zullen hem niet vergeten. We bidden om de nabijheid van God bij Aukje, Anneke, Elisabeth, Martin, Jeljer en Janneke, bij broer en zussen, bij naaste familie, vrienden en korpsgenoten en allen die in hem een geliefde verliezen. De gedachtenis aan Henk Breeuwsma zij ons tot zegen.
Ds. Hans de Waal

Medeleven
We leven mee met wie ziek is, of iemand kent die ziek is, wie iemand heeft verloren, wie zich alleen voelt, bezorgd is. En zijn we dat laatste, op een bepaalde manier, niet allemaal? Of het nu ons werk betreft of ons inkomen, of ons welbevinden en goede gevoel, of we nu de sociale contacten missen, of de kerkdiensten, of een omhelzing van familie en vrienden – iedereen ondergaat de gevolgen van de coronacrisis. Laten we moed houden en hopen op betere tijden. Als er iets is, als je iets wilt delen of gewoon even wilt bellen of mailen: dat kan altijd, ook nu, neem gewoon contact op met een van degenen die op de nieuwsbrief vermeld stonden of met de wijkouderling of ondergetekende. We denken aan en bidden voor onze naasten en gemeenteleden in zorgcentra. We zijn blij en dankbaar dat mw. F. Wiersma-Faber van de Hottingawei veilig thuis is teruggekeerd uit de Flecke in Joure. Na twee weken thuisquarantaine mag zij nu voorzichtig weer vooruitkijken en werken aan herstel. Mw. A. Lycklama à Nijeholt-IJkema werkt aan en hoopt op herstel op de revalidatieafdeling van Bloemkamp in Bolsward (Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward). Er is voorzichtige hoop dat ook zij, volgende week, mag terugkeren naar huis. Ook denken we aan onze andere naasten in Bloemkamp, de Waterman, Nij Stapert en familie, vrienden en bekenden op andere plekken. Laten we de contacten onderhouden en elkaars namen noemen in onze gebeden.

Bedankt!
Trouwen in coronatijd, het kan. Wij hebben het gedaan en het was heel bijzonder. Op 28 april jl. om 10.30 uur zijn we getrouwd in de raadzaal van het stadhuis van Sneek, met getuigen en ouders en enkele familieleden. De kerkdienst en het feest komen later, in hopelijk andere tijden, maar ook nu al was het ondanks alles zeer feestelijk, we zijn dankbaar en voelen ons gezegend. Heel veel dank voor alle kaartjes en berichten die we uit het dorp en de gemeente (en ook van buiten Nijland) hebben ontvangen. De stroom hield maar niet op, de brievenbus zat steeds weer vol met goede wensen, lieve en wijze woorden en mooie afbeeldingen en de bel ging voor borduur- en gravuurwerk, geschenken, bloemen. Een onvergetelijke dag!
Anne-Marlijn en Hans

Wurd fan ‘e moanne
‘Nim in foarbyld oan ’e profeten, dy’t yn ’e namme fan de Hear sprutsen hawwe: Se dienen geduld as se kwea te fernearen hienen. Sjoch, wy priizje har lokkich dy’t geduldich úthâlden hawwe. Jimme hawwe heard fan Jobs úthâlden en jimme witte hoe’t de Hear it oan ’e ein mei him makke hat. Dêr blykt út, dat de Hear fol barmhertigens en meilijen is.’ (Jak. 5, 10-11)
 
Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot 4 juni (loopt t/m zondag 5 juli)

 
terug