Van de predikant!

Van de predikant!

Bij de diensten
We hadden een mooie school-en-kerkdienst op 14 oktober! Voor de gelegenheid midden in de school, heel bijzonder. Het thema ‘vriendschap’ was uit het leven gegrepen, ook omdat sinds de zomer de kinderen van de school uit Folsgare zich mengen met de jonge Nijlanders en er alle ruimte is voor nieuwe vriendschappen. Veel dank aan de leerkrachten die alles hadden klaargezet, de kinderen voor het zingen en de koster voor de koffie.

Op 28 oktober wordt Thieme Auke Ybema gedoopt, jongste zoon van Cristiaan en Sigrid Ybema.
Op woensdag 7 november om 19.30 uur is er een Dankstond.
De volgende viering van het heilig Avondmaal is op 11 november.
Op 25 november is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Dan kijken we terug en gedenken we, in vertrouwen op Christus, hen die uit ons midden zijn overleden in het afgelopen jaar. In het volgende Ringblad noemen we hun namen. De familie en nabestaanden worden persoonlijk uitgenodigd voor deze dienst. Er is tevens gelegenheid voor alle aanwezigen om een kaarsje aan te steken vanwege persoonlijk gemis en de gedachtenis van dierbaren. Een week later begint Advent.

Mannenvereniging
De volgende bijeenkomst van de mannenvereniging is op maandag 12 november om 14.30 uur. ‘s Middags dus; dat komt, zeker in de wintermaanden, de leden beter uit. De vergadering is bij dhr. Harmen Boorsma (Snekerstraat 5/103, Bolsward). Hartelijk welkom.

Bijbelkring
De Bijbelkring in de pastorie op dinsdagmorgen om 10.00 uur is weer van start gegaan. De volgende bijeenkomsten zijn op 13 november en op 11 december. Nieuwsgierig? Schuif dan een keer aan. Iedereen is welkom.

Tienerdienst
Op zondag 4 november is er weer een Tienerdienst om 9.30 uur bij Fokke en Baukje Louwsma (Tramstrjitte 17). Alle tieners vanaf de brugklas zijn hartelijk welkom!

Tienerbrunch
Ook de Tienerbrunch begint weer. Elkaar ontmoeten, gezellig bijpraten en lekker eten en daarna een leuk gesprek of een spel over de Bijbel. Om 11.30 uur in de consistorie van de kerk. De eerste keer is op 28 oktober en de tweede op 25 november. Alle tieners zijn welkom!

Donderdagsessie: Kerk en Landbouw
Vorig jaar al aangekondigd, nu is het zover: een ontmoetingsavond in de kerk voor alle boeren (en geïnteresseerden) uit Nijland en omstreken. We delen met elkaar een agrarische omgeving. Nijland is, vanouds en nog steeds, ondenkbaar zonder het boerenbedrijf en de griene greiden. Hoe is het om boer te zijn in deze tijd? Welke zorgen, kansen en uitdagingen spelen er? Kan de kerk iets betekenen? Kerkelijk werker en voormalig melkveehouder Pieter Knijff uit Raard deed hier onderzoek naar en komt daarover vertellen. Ook is er alle ruimte om ervaringen te delen en naar elkaar te luisteren. De boeren in onze directe omgeving ontvangen een speciale uitnodiging, maar iedereen die dit leest is welkom. De avond vindt plaats op donderdag 15 november om 20.00 uur in de consistorie van de Nicolaaskerk.

Wurd fan ‘e moanne

‘Liet fan Jezus’ (Hans Bouma/Bernard Smilde)

Ljochtglâns yn ús eagen, sinne op ús paad,
skuor troch alle reagen, skynsel oer ús skaad.

Wûnder fan befrijing, wei om op te gean,
godlike fernijing, sin fan ús bestean.

Brea by ús op tafel, hoeder dy’t ús liedt,
mylde wetterboarne, lân fan molke en swiet.

Hert fan dizze ierde, skûlplak ûnderweis,
blyk fan Gods genede, broer en maat op reis.

Frede oer al ús wegen, sterker as de wrâld,
hân fan God fol segen, Jezus, ús behâld.


Hartelijke groet, ds. Hans de Waal
 
NB: Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 6 december (loopt tot zondag 6 januari 2019)

 

 
Verkiezing ambtsdragers Verkiezing ambtsdragers

Verkiezing ambtsdragers
Ook dit jaar zijn er weer ambtsdragers van wie de eerste of tweede ambtstermijn eindigt. Het gaat om diaken Bert Tolsma en ouderling-kerkrentmeester Pier Gerbrandy. Beide ambtsdragers hebben te kennen gegeven herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Zij, of andere kandidaten, dienen daartoe te worden voorgedragen door de gemeente. Bij dit Ringblad treft u het formulier ‘voordracht nieuwe ambtsdragers’ dat t/m zondagochtend 18 november kan worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bus in de kerk of voor deze datum kan worden ingeleverd bij een van de leden van de kerkenraad. U dient het formulier te voorzien van uw naam en handtekening. Een ledenlijst van de gemeente is op afspraak in te zien bij mw. G. Haringa, Singel 22, Nijland (569487).

Namens de verkiezingscommissie, Johannes Bakker