Van de predikant!

Van de predikant!

Bij de diensten
Advent, kerst, jaarwisseling, epifanie: de bijzondere diensten volgden elkaar in rap tempo op. Een woord van dank aan iedereen die meedeed en aan alle stemmen uit heden en verleden die klonken en iets vertelden over het geheim van God en ons leven: Gospelkoor Terra Nova o.l.v. Piet Lautenbach en het muziekensemble op de 3e Advent, basisschool de Earste Trimen voor het kinderkerstfeest in de kerk op 20 december, CMV Excelsior o.l.v. Tseard Verbeek in de Kerstnacht, Ruben Saillens (1855-1942) voor het kerstverhaal over schoenmaker Martin, de kinderen en leiding van de kindernevendienst voor de vreugde, muziek, filmpjes en kerststerren op de kerstochtend, de dichter van Psalm 71 voor het geloofsvertrouwen in de oude dag op de oudjaarsavond, en de tsjoenders uit het oosten voor het volgen van de ster naar Bethlehem in de nieuwjaarsdienst. Tevens veel dank aan koster Marie voor alle goede zorgen, organist Taeke (en Wim) voor het orgelspel en de vrijwilligers die de kerstboom mooi en stevig hadden versierd. In goed vertrouwen gaan we samen in 2019 op deze voet verder! In de dienst van 13 januari vindt de herbevestiging plaats van twee ambtsdragers, ouderling-kerkrentmeester Pier Gerbrandy en diaken Bert Tolsma. Op 27 januari vieren we het Heilig Avondmaal. Zoals bekend zijn er tegenwoordig ook kleine bekertjes beschikbaar waaruit de wijn gedronken kan worden. Wie dit op prijs stelt kan dat in de viering met een hoofdwenk aangeven bij de diakenen; u krijgt dan een klein bekertje aangereikt. Aansluitend op de dienst van 27 januari zullen een diaken en de predikant weer op pad gaan met brood en wijn om Avondmaal te vieren bij de luisteraars van de kerkradio thuis. U wordt hierover van tevoren nog nader geïnformeerd.
PS. Bij het geslaagde gemeenteberaad na afloop van de dienst van 16 december jl., waar onder meer de gevorderde plannen voor een beamerinstallatie en een internetaansluiting in de kerk werden toegelicht, waarvoor dank aan de kerkrentmeesters, is toegezegd dat voortaan in het Ringblad vermeld zal worden voor welke diensten er een liturgieboekje gemaakt wordt, zodat op die zondagen de liedboeken en Bijbels thuis kunnen blijven. In deze maand is dat het geval op zondag 13 januari.

Activiteiten
Op dinsdag 15 januari om 10.00 uur is de volgende Bijbelkring in de pastorie. Van harte welkom, ook wie nog niet eerder is geweest. Een dag eerder op maandag 14 januari komt de mannenvereniging in vergadering bijeen en wel om 14.30 uur bij ep. Gerbrandy-van der Velde (Ljip 9, Bolsward). We lezen Gen. 27 en 28. De verdiepingskring, basiscatechese en gespreksavonden (zie het activiteitenboekje) beginnen in februari. De donateursavond van de HVG is op 4 februari om 19.30 uur en de eerstvolgende tienerbrunch is op 24 februari om 11.30 uur in de consistorie.

Fries in de kerkdienst
Op een vrije zondag bezocht ik een dienst waarin een collega voorging die net als ik een Hollandse achtergrond heeft maar niettemin preekte… in het Fries. Foutloos was het niet; de inspanning werd gewaardeerd. Zelf heb ik me daar tot op heden niet aan gewaagd. De preek heeft, ondanks alle voorbereiding, iets ongrijpbaars. Het komt erop aan. Soms wil er hier een extra woord en daar een zin bij of blijkt een en ander toch net anders gezegd te moeten worden dan hoe het op papier staat. Die improvisatie gaat me vooralsnog beter af in mijn eerste taal. Toch is het zonneklaar dat het Fries bij Friesland hoort en prachtig is en daarom gelukkig, met de jaren, ook een plek heeft gekregen in de kerkdienst. Liederen, gedichten, een Bijbellezing, een welkomstwoord, gesprekjes met de kinderen. Soms stuiten we daarbij op een andere kwestie: dat het Fries van gedichten en Bijbelvertalingen weliswaar mooi en sierlijk is, en na enige oefening niet onaardig klinkt uit de mond van een Hollander, maar dat het vervolgens zo geef blijkt te zijn dat de echte-maar-gewone Fries het niet goed begrijpt. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Daarom zal ik in ieder geval bij Friese gedichten voortaan zorgen voor kopieën zodat we het allemaal kunnen meelezen. Onderstaand de tekst die klonk in de kerstnacht, om nog eens na te lezen (Liet 500: 3, 4 en 5. Sytze de Vries, oerset troch Atze Bosch).

Ut jo ferburgenheid / ha Jo jo iepenbiere
en sochten Jo it heil / by minsken hjir op ierde.
Mei frede kamen Jo / op ierde om ús te moetsjen,
Jou dat it frede is / dêr’t wy Jo mei begroetsje.

Ut jo ferburgenheid / en no yn ús fermidden,
ha Jo ús nachten dield / en nije dreamen siedde.
Salang’t it tjuster bliuwt / en wy de moed ferlieze,
sis ta, dat Jo foargoed / by ús jo wenstee kieze.

Ut jo ferburgenheid / ûnstekke Jo op ierde
ljocht dat ús waarmje wol / en yn genede ús liede.
Wy diele mei-inoar / it ljocht, it liet, de seine.
Jo kandeler binne wy, / de nacht sil ús net skeine.

Folle lok en seine en hertlike groetnis,
Ds. Hans de Waal


Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 31 januari (loopt t/m zondag 3 maart)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 3 januari 2019 (loopt t/m zondag 3 februari)
 

terug