Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Bij een nieuw jaar
Folle lok en seine! Ook nu, juist nu, wensen we elkaar en anderen (en de samenleving, de zorg, scholen, ondernemers, de wereld, de kerk) veel heil en zegen toe. Want dat hebben we nodig. We hopen van harte dat het nieuwe jaar een nieuw begin dichterbij zal brengen, al duurt het misschien nog even. Stel je voor: opnieuw samenkomen, samen zingen, elkaar zien en spreken, gemeenschap ervaren, wie weet zelfs weer wat handen schudden. Of iets in een groep, met gezelligheid en ontspanning. Of ter verdieping, in gesprek, iets leren. Samen de tijd nemen en iets delen van wat we hebben meegemaakt en hoe we dat hebben ervaren. Ik zie ernaar uit.

Terugblik
Het merkwaardige jaar 2020 kreeg een passend slot met een nagenoeg lege kerk op kerstochtend en een relatief stille jaarwisseling in kleine kring. Alhoewel, nagenoeg leeg – gelukkig waren er dappere muzikanten van CMV Excelsior, ‘s morgens vroeg door het dorp en met een handvol in de kerk, om samen met organist Taeke van Popta alsnog mooie kerstklanken ten gehore te brengen. Veel dank daarvoor en hopelijk heeft u er thuis iets van kunnen meemaken. Na eerder al Pasen en Pinksteren hebben we nu ook ondervonden hoe het is om Kerst in lockdown te vieren. Een bijzondere ervaring, maar hopelijk blijft het bij één keer. Op zondag 27 december bereikte de coronaperikelen ook op een andere manier de eredienst: de gastvoorganger liet daags ervoor weten onverwachts in quarantaine te moeten. Tezamen waren de leden van het moderamen bereid om alsnog een alternatieve viering te verzorgen in de vorm van een ochtendgebed met enkele liederen en lezingen. Ondanks alles was dat een mooie en bemoedigende ervaring: we mogen en kunnen altijd bidden, lezen uit de Bijbel en samen een moment stil zijn. Gelukkig gaat het naar verluidt ook weer goed met de verhinderde gastvoorganger (ds. Harry Strubbe).

Bij de diensten
Gedurende de huidige lockdown volgen we de adviezen van overheid, landelijke kerk en classis. Dat betekent dat we u allen adviseren om de diensten indien mogelijk vooral thuis mee te beleven via internet en kerkradio. Voor gebruik van de kerkradio kunt u contact opnemen met een van de diakenen. Via internet kunt u de dienst meemaken door op www.kerkomroep.nl te zoeken naar ‘Nijland’ en op de bewuste datum en het beeld-icoontje te klikken. Let op: soms staat het geluid uit in het beeldvenster, dit kunt u zelf aanzetten. Intussen gaat de kerk echter niet helemaal op slot. Het blijft mogelijk om je aan te melden en de dienst bij te wonen, mits het aantal aanwezigen beperkt blijft. We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid en gezond verstand, bij klachten blijven we thuis. Aanmelden kan door te mailen naar protestantsekerknijland@gmail.com of te bellen met 0515-569207 (Mathillie Gerbrandy). Bij geen gehoor, spreek een bericht in. Let bij het betreden en verlaten van de kerk op de onderlinge afstand en geef elkaar de ruimte. Als de lockdown binnenkort wordt verlengd, ingekort of opgeheven zullen we de gevolgen daarvan voor de gang van zaken rond de kerkdienst bekendmaken via mededelingen in de dienst en op www.kerknijland.nl.

In en uit de kerkenraad
Er was ook goed nieuws in de donkere decembermaand: Sietske Yska-Sterkenburgh (Botniastrjitte 6) toonde zich bereid om haar voordracht als diaken te aanvaarden. Daarmee vervult zij de vacature die diaken Bert Tolsma (Koarnleane 20) per januari achterlaat. Bert heeft gedurende tweeënhalve ambtstermijn, dus tien jaar, het ambt van diaken vervuld. Hij was onder meer voorzitter en penningmeester van de diaconie en vicevoorzitter van de kerkenraad. Bert, heel veel dank voor jouw inzet in de afgelopen periode! En Sietske, je bent van harte welkom in de diaconie en in de kerkenraad om op jouw manier en met jouw gaven een bijdrage te leveren aan het leven en werk van de kerkelijke gemeente in Nijland. Diaken Mintje Sieperda-de Boer (Tramstrjitte 29) en ouderling-kerkrentmeester Baukje Louwsma-Wijnja (Tramstrjitte 17) hebben zich bereid verklaard om hun voordracht voor een tweede ambtstermijn te aanvaarden. Daar zijn we heel blij mee! In de dienst op 10 januari nemen we afscheid en worden de (nieuwe) ambtsdragers (her)bevestigd. Door de omstandigheden is het voor de gemeente niet mogelijk om na de dienst met een handdruk en een goed woord Bert te bedanken, Sietske welkom te heten en Gods zegen en sterkte toe te wensen en Mintje en Baukje te bedanken voor hun hernieuwde bereidheid. Die handdruk volgt hopelijk later alsnog, maar laat u ook nu vooral niet na om hen uw dank en zegenwens over te brengen, op een andere manier!

Laat iets van u horen of zien!
Nu we (bijna) allemaal enige ervaring hebben opgedaan met het volgen van kerkdiensten thuis via internet en kerkradio, zijn we als kerkenraad wel benieuwd hoe u en jij en jullie dit beleven. Is het mooi? Is het moeilijk? Valt u iets op? Ervaar je gemeenschap, is er iets dat u in het bijzonder raakt? Zing je thuis mee? Komt het, als geluk bij een ongeluk, goed uit om de dienst om een zelfgekozen tijdstip te volgen of zit u altijd klaar om 9.30 uur? We nodigen u en jou van harte uit om iets te delen van hoe het is om gemeente te zijn in coronatijd. Mooi of verdrietig, grappig, ontroerend of frappant – alle reacties zijn welkom. Schrijf het in een paar regels op, maak een selfie of stuur een kaart (bij wijze van thuisvakantie) naar de scriba of de predikant. De adressen zijn bekend of vindt u bovenaan deze kolommen. We horen en zien het graag!

Medeleven
Het is geen gemakkelijke tijd. We denken aan allen die we kennen en die bij ons horen of van wie we horen en die het moeilijk hebben, in het bijzonder hen die ziek zijn. Vanwege corona, ook in ons dorp, en vanwege andere klachten en diagnoses. Weet dat u en jij en jullie ook op afstand worden gedragen door de gebeden en gedachten van velen. Vlak voor kerst wees iemand me op de bijzondere tekst van Lied 952. Diegene werd erdoor bemoedigd, in een moeilijk uur. We geven het graag door.
Waar zou het zijn, dat land van licht?
Wie, waar is God, een stem, een naam?
Wie wijst de weg, ik ben alleen.
Wie helpt mij door het donker heen?
Wie neemt mijn hand en leert mij gaan?
Waar zou het zijn, de eeuwigheid?
Wie zal er zijn, wie kent dat land?
Wie schenkt er wijn, wie deelt er brood?
Duurt liefde langer dan de dood?
Ik weet zo weinig, ben zo bang.
Mijn ogen zoeken overkant,
een glimp van wie er voor mij ging.
De zee is diep, de golven hoog.
Wie kleurt voor mij een regenboog?
Begaanbaar pad de verte in.

Wurd fan ‘e moanne
Genedich en barmhertich is de Heare,
langmoedich en fol goede geunst.
Goed is de Heare foar elkenien,
syn barmhertigens giet oer al wat Er makke hat. (Ps. 145:8-9)


Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 28 januari (loopt van 7 t/m 28 februari)
 
terug