Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Jubileum
Op 3 juli a.s. is het 25 jaar geleden dat Foka en Bart Hoogendoorn-Mateboer (Tramstrjitte 6) met elkaar trouwden. Een prachtig jubileum. We wensen jullie, samen met de kinderen en allen om jullie heen, een mooie dag toe en Gods zegen voor de tijd die komt.

Nieuws van het beamer-en-camera-team
In het aprilnummer van het Ringblad stond een oproep voor versterking van het camerateam. Zoals bekend is er inmiddels een mooie ploeg die bij toerbeurt de powerpoint-presentaties voorbereid die tijdens de diensten op de muur worden geprojecteerd, via de beamers. Tijdens de diensten is er een cameraman of –vrouw die de laptop en de camera bedient. Dat laatste deel van het team kon nog wel wat versterking gebruiken, en prompt meldden zich twee nieuwe krachten: Christiaan Ybema en Sikke Beuckens. Daar zijn we heel blij mee. Namens de rest van het team, de kerkenraad, de gemeente en alle thuiskijkers: heel erg bedankt en hartelijk welkom! Daarnaast is het goed om te vermelden dat in de komende tijd wordt gezocht naar, en gewerkt aan, een nieuwe, iets betere plek van waaruit de apparatuur bediend kan worden. Met iets meer bewegingsruimte, de goede blikrichting (naar voren) en, zo mogelijk, los van de apparatuur die de koster bedient (de microfoons). Het resultaat zult u over enige tijd zien in de kerk.

Orgel weer gestemd
Op 7 juni is het Van Gruisenorgel (1840) in de Nicolaaskerk weer helemaal gestemd. Men zou het de jaarlijkse APK-beurt van het orgel kunnen noemen. Alle ongeveer 900 pijpen zijn gecontroleerd op zuiverheid en waar nodig bijgestemd. Dat laatste was hier en daar nodig. De organisten merken dat af en toe, terwijl het de meeste kerkgangers waarschijnlijk nooit zal opvallen. Het orgel verkeert na de laatste uitgebreide restauratie in 2008 nog in uitstekende conditie. Het stemmen is een tamelijk tijdrovende bezigheid, die zo’n vijf uren in beslag heeft genomen en door Jelle Rollema van de Firma Bakker & Timmenga met veel deskundigheid en accuratesse is uitgevoerd, met hulp van de organisten als ‘toetsenindrukkers’. Het fraaie orgel is er weer helemaal klaar voor om de gemeente optimaal te begeleiden en te stimuleren bij het zingen.

Taeke van Popta

Vrijwilligersavond 5 juli
Dinsdag 5 juli a.s. om 19.30 uur wordt een bijzondere avond voor onze gemeente. We gaan proberen om zoveel mogelijk vrijwilligers bijeen te brengen. Met als doel om hen – om jullie – te bedanken voor uw en jouw inzet. Niet als afscheid, zeker niet, maar als blijk van grote waardering. Er zijn namelijk heel veel mensen die op de een-of-andere manier betrokken zijn bij onze kerkelijke gemeente. Een aanzienlijk deel daarvan laat dat blijken door het trouw, soms jaren- of decennialang, uitvoeren van een bepaalde taak. Dat kan van alles zijn. We zullen proberen in de komende tijd iedereen die we kunnen bedenken persoonlijk uit te nodigen. Hopende dat we niet alsnog iemand vergeten. Mocht dat tóch het geval zijn, kom dan op 5 juli alsnog naar de kerk, zoek de reuring op (hetzij binnen of buiten, of in de pastorietuin), dan zullen we ook op u een toast uitbrengen.

Examentijd
Petje af voor alle scholieren die in de afgelopen tijd examen hebben gedaan en die inmiddels de uitslag hebben ontvangen. Goed nieuws voor menigeen, even slikken voor de ander. Maar hoe dan ook: allen gefeliciteerd met jullie inzet en met alles wat je bereikt hebt dusver. Het zal hoe dan ook het begin zijn van de rest van je leven! Namens onze gemeente hebben alle kandidaten, voor zover bekend, een attentie gekregen.

Autoservice zomerdiensten
In de zomer staan enkele gezamenlijke diensten tussen Nijland en Oosthem/Abbega/Folsgare op het rooster. Hoe dat er precies gaat uitzien, volgt in het komende Ringblad. Maar in ieder geval willen we u dit nu al laten weten: als er, voor de diensten ‘daar’, behoefte is aan vervoer, dan kan dat. De scriba is bereikbaar en inventariseert graag de behoefte aan gezamenlijk vervoer. Vervolgens staat er op de betreffende zondag een auto klaar bij onze kerk met voldoende zitplaatsen voor een ritje naar de kerk in kwestie. U kunt bellen met Janny van der Molen (0515-569706) of een bericht sturen naar protestantsekerknijland@gmail.com. Doen!

In Memoriam
Hiltsje Boonstra-Koopmans
23 juni 1952 – 27 mei 2022

Op woensdag 1 juni jl. namen we, ’s middags in de Laurentiuskerk in Folsgare, afscheid van Hiltje Boonstra-Koopmans. Op 27 mei was zij overleden, op 69-jarige leeftijd. Weduwe van Remmelt Boonstra (1950-2013), mem van Afke en van Wieger Pieter en Sita, beppe van Jorrit, Niek en Hidde. Sinds 2018 verbleef Hiltsje in Bloemkamp in Bolsward vanwege een vorderend ziekteproces van Alzheimer. Als oudste van zeven kinderen werd zij geboren in Idsegahuizum. Met Remmelt ging ze in Folsgare wonen en later in Nijland. Haar kinderen en later kleinkinderen waren haar lust en haar leven: lief, zorgzaam en betrokken stond zij altijd voor hen klaar. De winkel die zij beiden dreven tot begin jaren ‘90, evenals het café, zou de laatste zijn in het dorp. Het was meer dan een winkel: een ontmoetingsplek, je zag elkaar, je hoorde dingen. Daarnaast was Hiltsje actief bij de verenigingen, met de vriendengroep in Polen en Nijland, en ook in de kerk, als diaken en notulist van de kerkenraad en trouwe kerkganger. En natuurlijk ook als vrijwilliger van het eerste uur bij Aaipop, het initiatief van Remmelt. Bescheiden en voorkomend, eerlijk en duidelijk, vriendelijk en welwillend. Na het overlijden van Remmelt bewoonde zij alleen het mooie plekje op de hoek van de Hottingawei en de Singel. De diagnose zorgde voor schrik: hoelang zal dat nog kunnen, wat gaat er gebeuren? Momenten van vertrouwen en verwarring wisselden elkaar af. De kinderen en familie zijn er altijd voor haar geweest. Gezanten van de Goede Herder, door erbij te zijn, wat er ook gebeurt. Evenals trouwe vrienden, dorpsgenoten en kennissen – zolang als het kon. De noodzakelijke afzondering in de coronatijd heeft haar geen goed gedaan, het was eens te meer verwarrend. Toen na een val het einde zich aandiende, wisten haar geliefden: het is goed zo. Na een week van rust en slaap is zij overleden. In een volle kerk hoorden we de liefdevolle herinneringen van Afke en Wieger Pieter en zus Ykje. De beppesizzers staken kaarsen aan: voor beppe, pake en naaste familieleden die er niet meer zijn. We lazen Psalm 23 en luisterden naar Gurbe Douwstra en Die Twa: ‘Kom en nim my by de hân / Lit it gean it swier en dreech ferstân / De sinne skynt, ja dy skynt ek foar dy’ (‘Fûgels’). De Herder heeft Hiltsje gekend. In de groene weide en ook in het dal. De Heer houdt vast, waar en wie wij laten gaan. In dat vertrouwen hebben we haar begraven, bij Remmelt en de familie. We bidden om Gods kracht en troost voor de kinderen en naasten. De gedachtenis aan Hiltsje Boonstra-Koopmans zij ons allen tot zegen.
Ds. Hans de Waal

Wurd fan ‘e moanne
Wêr moat ik hinne foar jo Geast,
wêrhinne flechtsje foar jo eagen?
Klim ik nei de himel op, Jo binne dêr.
Jou ik my del yn it deaderyk, dêr binne Jo ek.
Nim ik de wjokken fan ’e moarntiid
en stryk ik del by de fierste see,
ek dêr sil jo hân my liede
en jo rjochterhân my fêst hâlde. (Ps. 139, 7-10)


Hartelijke groet,
ds. Hans de Waal


Kopij voor het volgende Ringblad graag aanleveren tot donderdag 7 juli a.s. (loopt van 17-7 t/m 28-8, zomernummer).
 
terug