Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
De zomerdiensten
De zomerdiensten zijn ingevuld met een gevarieerd programma en bijzondere diensten. Wel is het elke week even checken waar, in welk dorp, de dienst plaatsvindt. In Nijland kunt u, zoals gebruikelijk, via de kerkomroep de dienst volgen en terugzien. Als de dienst in Oosthem of Folsgare is dan is deze rechtstreeks te volgen via de website www.protestantsekerkooshemcs.nl Op deze website staat ook een link naar “kerkdienst gemist” voor het beluisteren vanuit Abbega.

Terugblik kliederkerk
Op 7 juli 2024 hebben we genoten van een prachtige Kliederkerk. Er was een fantastische opkomst met veel kinderen! Met veel plezier kijken we terug op deze afsluiting van de kinderkerk 2023/2024. Voor velen was dit een nieuwe manier om met de bijbel bezig te zijn. We begonnen met samen ontdekken, daarna samen vieren en sloten af met samen eten.
Het Bijbelverhaal dat centraal stond, kwam uit 1 Korintiërs 12:1-27 (Bijbel in Gewone Taal). Dit verhaal benadrukt hoe een lichaam uit veel verschillende delen bestaat, die allemaal nodig zijn en niet zonder elkaar kunnen functioneren. Het verhaal spoorde aan om elk deel van het lichaam, ook de minder prominente, met zorg te behandelen. Dominee Jan Finnema vergeleek dit verhaal met de kerk, waarin alle leden belangrijk zijn en samen één geheel vormen. Iedereen hoort erbij en alle leden van de kerk moeten elkaar ondersteunen, net zoals de delen van een lichaam dat doen. Hij moedigde ons ook aan om uit onze comfortzone te treden en actief deel te nemen aan de kerk.
Met veel enthousiasme hebben zowel jong als oud gezamenlijk een hart gemozaïekt dat een relatie heeft met de Bijbeltekst. Het hart symboliseert de kerk, waarin alle stukjes samen een mooi en kleurrijk geheel vormen, net zoals de verschillende delen van het lichaam dat doen.
Na de overdenking was er koffie met veel heerlijke, zelfgebakken taarten en koekjes. We willen iedereen die heeft meegeholpen om de Kliederkerk tot een succes te maken, heel hartelijk bedanken!
De leiding van de kinderkerk is benieuwd naar jullie reacties, tips en suggesties voor een volgende Kliederkerk. Stuur ons uw reactie of opmerkingen naar: kinderkerk-nijland@hotmail.com of via WhatsApp naar 06 104 73 420.
Tijdens de zomervakantie is er helaas geen kinderdienst. De volgende data zijn: 8 september (Tentdienst dorpsfeest 2024) en 22 september (Startzondag).
We wensen iedereen een fijne vakantie en zien jullie graag weer terug in september!

Na de zomervakantie bestaat de kinderdienstleiding uit drie personen. Om hetzelfde aanbod aan te kunnen bieden zoals afgelopen jaar zijn wij dringend op zoek naar versterking. Lijkt het u of jou leuk om ons te komen helpen, neem dan contact op via kinderkerk-nijland@hotmail.com of 06 104 73 420.
Marieke, Christien en Mariët.

Pastoralia in de zomer
In deze zomertijd is de onderlinge pastorale aandacht misschien wat kleiner vanwege vakanties die worden opgenomen. Dat is begrijpelijk. Ik heb bijzonder veel respect voor de ouderlingen en de diakenen en niet te vergeten de omtinkers die aandacht blijven geven aan de mensen die dat nodig hebben. Het spreekt vanzelf dat we daarbij denken aan de rouwenden en de zieken. Maar ook denken we aan de mensen met stil verdriet en aan de eenzamen. Het valt me na een kleine twee jaar op hoeveel stil en verborgen verdriet er is. Kort geleden las ik
tijdens een pastoraal bezoek uit de fryske bibel psalm 139: 1 – 12 . Met name raakte vers 5 ‘Achter my binne Jo en foar my, rûnom, en Jo lizze de hân op my.’ Twee verdrietige mensen werden er door getroost, wellicht geldt dit ook voor u als u dit leest.

Hoewel het nu volop zomer is wordt er achter de schermen alweer volop gewerkt aan
de voorbereiding van allerlei activiteiten die in het komende seizoen zullen plaatsvinden. Een kleine greep:


Tentdienst op 8 september
In een vrolijke viering zal voor heel het dorp een feestelijke viering gehouden worden met als thema ‘Sprookjes’. Er worden mooie, eigentijdse liederen gezongen door Nelly Gerbrandy met begeleiding van Ko Jacobs. Er is dan ook kinderkerk.

Snein is de dei,
De 18-plussers, komen op donderdag 3 oktober weer om 18.00 uur bijeen in het café!

Vakantie
Ds. Jur Majoor is van 22 juli tot en met 31 juli met vakantie. Ds. Jan Finnema neemt waar in die periode. Bij bijzonderheden kan er contact opgenomen worden met Mathillie Gerbrandy (voorzitter) 0515-569207 of Janny van der Molen (scriba) 0515-569706.

In memoriam Antje (Annie) Breeuwsma – Adema
*16 maaie 1945 te Sumar   †22 juny 2024 te Nylân

Annie wie sûnt 23 novimber 2014 widdo fan Sipke Breeuwsma. Hja wie de mem en skoanmem fan Renske en Dirk en fan Annie en Auke en hja wie de grutske beppe fan Ticho, Kaylin en Marvin en fan Rudmer, Siger en Meijke.

Dochter Renske las onderstaand levensverhaal voor tijdens de afscheidsdienst op vrijdag 28 juni.
"Us mem is berne yn Sumar. Hja hie twa susters en in broer. Op har sechstjinde gie hja it hûs út, mem wurke yn de soarch.
Hja wurke yn gezinnen hjir yn de omjouwing, Sa learde sy ús heit kennen. Hja trouden yn 1968, se kamen via heit syn wurk oan in hús op ‘e Tsjerkegrêft.
Dat wie yn 1969, hja hawwe dêr altyd wenne. Annie en ik binne hjir opgroeid, in prachtig plakje, en no is sy der net mear. Sa hommels en fluch. Mem wie al siik mar mei alles wat der no by kaam wie it te folle. Jimme binne hjir omdat jim mem op de iene of oare manier kenne. Fan Nylân, fan it folksdunsjen, as de frou fan Sipke, buorfrou, fan it rolstoeldûnsjen yn Bloemkamp …
De lêste tiid fielde mem har allinnich. Mem stelde de bezoekjes fan bern, lytsbern, skoansonen, buorren, de hûne-útlitters en freondinnen fan it folksdûnsjen tige op priis. Dêr geniete sy oprjocht fan. Ek fan de kaertjes dy sy krige. Jim binne hjir om't jimme ôfskie wolle nimme fan ús mem, dat stellen wy slim op priis.
Wy tankje de minsken dy’t om ús mem tocht hawwe. Benammen de leave minsken dy klear stiene om har hûn Clyde út te litten. Litte wy ús mem herinneren lykas sy troch jimme herinnerd wurdt."

Simmer
De fakânsjetiid is oanbrutsen, bern ha frij fan skoalle, grutten fan har wurk. In protte minsken lûke der de kommende tiid op út, genietsje fan in oare omjouwing, oare minsken, lân, taal of kultuer.
Foar elts dy’t ûnderweis giet of foar wa’t thús bliuwt winskje wy, dat elkenien yn de kommende simmer perioade efkes los komt fan de deistige beslommeringen. De wrâld fan in oare kant besjen en de holle efkes leech meitsje, wittende dat: Wêr’t we ek binne, de Geast fan’e Hear is altyd om ús hinne.

Hartelijke groet van ds. Jur Majoor en namens de kerkenraad van Nijland, 
Janny van der Molen en Mathillie Gerbrandy

 
terug