algemeen algemeen

Voorzitter:              B. Tolsma

Secretaris:             M. Sieperda-de Boer

Penningmeester:     H. Punter

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
28 feb  €48,40 Woord&Daad
7 mrt   €23,30 Kerk in Actie, 40-dagenproject, Colombia
10 mrt €12,25 Oikocredit
14 mrt €22,70 Kerk in Actie, 40-dagenproject, Diaconaat in arme regio`s
21 mrt €30,80 Kerk in Actie, 40-dagenproject, Indonesië

De diaconie heeft deze collecten aangevuld tot €50. We bedanken ook allen die hun gaven geven via een bankoverschrijving. Mocht u dit ook willen doen, het rekeningnummer vindt u bovenaan deze kolommen in het Ringblad. Graag onder vermelding van het collectedoel. Dank voor uw gaven!

Collectedoelen
4 apr    Kerk in Actie: Zuid-Afrika, kansarme kinderen
11 apr  Hospice De Kime, Sneek
18 apr  Christenen voor Israël
25 apr  Binnenlands diaconaat: kinderwerk azc’s
2 mei   Warchild
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 7 mrt. mw. R. Bonnema-de Jong, Botniastrjitte; 10 mrt. mw. W. Bakker-Veninga, Hottingawei; 14 mrt. dhr. en mw. Bakker-Vriesema, Hottingawei; 21 mrt. mw. A. Breeuwsma-Adema, Tjerkegrêft.

Verjaardagbusjes
De diaconie wil graag de verjaardagbusjes weer legen. Maar omdat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is om dit zoals we gewend zijn samen te doen met de collectanten, vragen we u of u het verjaardagsbusje voor 1 mei wil inleveren bij Cor Feenstra, Ingenawei 14. Daarna krijgt u het geleegd en geteld weer terug. Alvast bedankt!

Namens de diaconie Mintje Siepeda-de Boer
 
 
Zendingsnieuws! Zendingsnieuws!
De opbrengst van de voorjaarszendingsweekcollecte van Kerk in Actie, bestemd voor Theologisch Onderwijs in Libanon in het Midden-Oosten, bedraagt €647,25. Dat is een prachtig bedrag waar de ontvangers blij mee zullen zijn. Alle gulle gevers en collectanten hartelijk bedankt voor deze mooie opbrengst.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra