Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Bij de diensten
Op Witte Donderdag is er om 19.30 uur een avondviering in de Nicolaaskerk. Diensten in de avond zijn altijd bijzonder en zeker op deze avond. In andere tijden stond de lange tafel al klaar bij binnenkomst voor de jaarlijkse gezeten viering van het heilig Avondmaal, denkend aan de laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen. Nu kan dat niet. Vergeleken met vorig jaar is het al heel wat dat we weer in kleine kring kunnen samenkomen en de dienst met beeld en geluid thuis kunnen meebeleven. Maar we zijn er nog niet, dat voelen we juist op zo’n moment, en kijken verlangend vooruit. De Maaltijd des Heren is aanwezig als gezamenlijk gemis. Maar we leven nu en daarom hopen en bidden we dat, in alle soberheid, gemis en stilte van deze tijd, het Woord en de Geest en het besef van gemeenschap in Christus ons ook nu tot brood des levens mag zijn. Dat hopen we ook voor de dienst op Paasmorgen, als we ondanks alles verrast zullen worden door het nieuwe licht van een nieuwe kaars, als nieuwe getuige van de opgestane Heer. Vol van belofte voor wat komt. In enkele diensten na Pasen verwelkomen we na geruime tijd weer enkele gastvoorgangers.

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is de Nicolaaskerk tussen 18.30 – 20.00 uur geopend voor een meditatieve route langs de kruisweg van Jezus. De kerk is anders ingericht, we zien verbeeldingen van de kruisweg van de Heer. Je kunt kijken, luisteren, stil zijn, iets lezen en bidden, een lichtje van hoop aansteken. Aan de ene kant van de banken valt iets te zien, aan de andere kant kun je even zitten. We denken aan het Avondmaal, we gedenken onze Doop. Je kunt de route alleen of samen afleggen en je eigen tijdstip kiezen. Samen bewaren we voldoende onderlinge afstand. Het begint bij het hek aan de voorkant en eindigt bij het hek bij de achteringang, met een symbolisch paasgeschenk als teken van hoop. Sober en geconcentreerd, zo beleven we Goede Vrijdag en Stille Zaterdag dit jaar. Taeke van Popta (Vrijdag) en Jan Sterenberg (Zaterdag) verlenen muzikale medewerking. Via de paasgroet die eerder deze week door het dorp en langs de kerkleden ging is een ieder uitgenodigd, jong en oud, kerkganger, voorbijganger of volger op afstand. Op deze beide avonden is er geen uitzending via internet en kerkradio. Dat is natuurlijk jammer voor wie thuis is, maar er is ook geen preek of gezamenlijk gebed. Degenen die in de kerk komen hoeven op deze manier niet op hun hoede te zijn voor de camera. Welkom dus. Het begeleidende boekje bij de kruisweg is ook voor thuisblijvers beschikbaar, voor een eigen meditatief moment, via www.kerknijland.nl of in papieren vorm via predikant en scriba.

Pasen in lockdown
Het is verdrietig en beschamend dat uitgerekend in de week voor Pasen de kerken in Nederland op een verkeerde manier in het nieuws komen. Journalisten, medeburgers en overheden kijken niet-begrijpend en geërgerd naar kerkelijke gemeenten die alle adviezen naast zich neerleggen, de risico’s voor lief nemen en zelfs agressief reageren op kritische vragen. Het betreft slechts enkele gemeenten, maar dat maakt niet uit; het is een verkeerd signaal dat ons allen pijnlijk treft. Het komt het draagvlak voor de grondwettelijke vrijheid van godsdienst niet ten goede. Bovendien botst zo’n bozige opstelling in alle opzichten met het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen. We lijden allemaal aan het gemis van ontmoeting en gemeenschap, in de kerk zo goed als in de samenleving. Maar juist in de kerk horen we toch, in deze week en alle weken, dat de weg die dóór het lijden voert, verlossing brengt. Volhouden dus. Op de manier van de afgelopen week zijn wij het zelf, als kerk – want hoe verschillend we ook zijn, we horen toch bij elkaar –, die de boodschap van Pasen in lockdown laten gaan. Als het aan ons had gelegen, was het nooit Pasen geworden. Dat we het toch vieren, is een wonder, dat we alleen in ootmoed en dankbaarheid kunnen aanvaarden.

Aanmelden
We volgen de adviezen en komen voorlopig samen met maximaal 30 aanwezigen in de kerk. Ook in de dienst op Eerste Paasdag. Het kan dus gebeuren dat de kerk ‘vol’ is. We houden te allen tijde voldoende onderlinge afstand. Aanmelden om de diensten bij te wonen kan door te mailen naar protestantsekerknijland@gmail.com of te bellen met 0515-569207 (Mathillie Gerbrandy). Bij geen gehoor, spreek een bericht in. Zelf zingen in de kerk, hetzij door enkelingen of een gezamenlijk slotlied, laten we voorlopig nog achterwege. Het orgel zingt voor ons en we bekijken en beluisteren mooie en bijzondere opnames. Thuis kunt u de diensten meebeleven via internet en kerkradio. Voor gebruik van de kerkradio kunt u contact opnemen met een van de diakenen. Via internet kunt u de dienst meemaken door op www.kerkomroep.nl te zoeken naar ‘Nijland’ en op de bewuste datum en het beeld-icoontje te klikken. Mocht het niet lukken, neem dan contact op met een van de kerkenraadsleden, dan zullen we proberen u te helpen.

In Memoriam
Jopie Groenveld
8 december 1949 – 16 maart 2021
Op dinsdag 16 maart is overleden, thuis aan de Hoedemakerstrjitte in Nijland, dhr. Jopie Groenveld, op 71-jarige leeftijd. Zijn gezondheid was al geruime tijd kwetsbaar en in de laatste maanden en weken kwam het einde van zijn levensweg in zicht. Dhr. Groenveld, geboren en gedoopt in IJlst, was een eigenzinnige man. Een buitenman ook, die vroeger graag op het water was of bij de vogels in de tuin en in de natuur, zolang dat ging. Hij wist dat het einde kwam. Niet teveel woorden, een gebed was voldoende. Op zaterdag 20 maart is door de kleine kring van nabije naasten – echtgenote Janke, zoon, dochters en pake- en beppesizzers – afscheid genomen van Jopie Groenveld op de begraafplaats in Bolsward. Ook daar hebben we gebeden. Nu bidden we om de nabijheid van God, mensen en elkaar voor Janke, de kinderen en kleinkinderen. Dat de vrede van Christus jullie begeleiden mag op jullie verdere levensweg.

Nieuws uit de pastorie
Zoals onlangs in een kerkdienst al is gedeeld, want ook goed nieuws wil gedeeld worden, is er blijde tijding voor en vanuit de pastorie van Nijland: er is uitbreiding op komst. Na de zomer, als alles goed mag gaan. Anne-Marlijn in zwanger, wij zijn in blijde verwachting. Heel bijzonder. Dank voor de vele blijken van vreugdevol meeleven!

Wurd fan ‘e moanne
‘Se gongen it grêf yn en seagen oan ‘e rjochterkant in jongfeint sitten, alhiel yn it wyt klaaid. Hja waarden slim kjel. Mar hy sei tsjin harren: Wurd mar net kjel; jimme sykje om Jezus de Nazaréner, de man dy’t krusige is. Hy is ferriisd, Hy is hjir net. Sjoch it plak mar, dêr’t se Him dellein hienen.’ (Mk. 16, 5-6)


Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

(Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 29 april (loopt van 9 mei t/m 30 mei)

 
terug