Algemeen Algemeen

Voorzitter:              S. Yska-Sterkenburg

Secretaris:             M. Sieperda-de Boer

Penningmeester:     H. Punter

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
4 juli   €78,45 Kerk in Actie: Actie Vakantietas
11 juli €71,55 Kerk in Actie: Javaanse boeren
18 juli €57,90 Diaconie Nijland
25 juli €37,45 Diaconie Nijland
1 aug   €36,50 Diaconie Nijland
8 aug   €69,20 Diaconie Nijland
15 aug €88,60 Zomerzending: Pakistan
22 aug €47,00 Diaconie Nijland
De diaconie heeft een gift van €1000 gestort op giro 777 voor de gedupeerden van het hoge water in Limburg. Ook heeft de diaconie de collecten van Kerk in Actie aangevuld tot €100. We bedanken ook allen die hun gaven geven via bankoverschrijving. Mocht u dit ook willen doen, het rekeningnummer vindt u bovenaan deze kolommen in het Ringblad (graag onder vermelding van het collectedoel).
Dank voor uw gaven!

Collectedoelen
5 sep    Kerk in actie: Werelddiaconaat Ghana
12 sep  Beautiful Gate
19 sep  Kerk in Actie: Syrië
26 sep  Kerk in Actie: Israël en Palestina
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 11 juli mw. H. Beuckens-Winia, Tramstrjitte; 18 juli mw. F. Feenstra-v/d Lageweg, Singel; 25 juli Ulbe Bonnema, Roordastrjitte; 1 aug. dhr. en mw. Breeuwsma-Pijpker, Bolsward; 8 aug. mw. F. Wiersma-Faber, Hottingawei; 15 aug. dhr. G. Gerbrandy en mw. A. Timmer, Koarnleane; 22 aug. dhr. en mw. Gerbrandy- v/d Velde, Bolsward

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Opbrengst pinkstercollecte
De opbrengst van de Pinksterzendingsweekcollecte voor het project ‘Bijbelcompetitie stimuleert Bijbel lezen in Egypte’ van Kerk in Actie bedraagt €583,05. De
zendingscommissie wil alle gulle gevers en de collectanten hartelijk bedanken voor dit mooie resultaat.

Zomerzendingscollecte 15 augustus
Op zondag 15 augustus is de uitgangscollecte na de kerkdienst bestemd voor christenen in Pakistan. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee, onder wie veel jongeren. De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte
bij u aan. Meer informatie vindt u in de folder bij dit Ringblad.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra