Algemeen Algemeen

Voorzitter:              S. Yska-Sterkenburg

Secretaris:             M. Sieperda-de Boer

Penningmeester:     H. Punter

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
23 mei €43,25 Kerk in Actie: Egypte
30 mei €44,20 Vakantieweek Wezep
6 juni   €35,75 Kerk in Actie: Oeganda
13 juni €47,35 Kerk in Actie: Griekenland
20 juni €41,10 Stichting St. Maarten, Sneek
27 juni €60,15 Kerk in Actie: Gaza
De diaconie heeft de collecten aangevuld tot €100. We bedanken ook allen die hun gaven geven via een bankoverschrijving. Mocht u dit ook willen doen, het rekeningnummer vindt u bovenaan deze kolommen in het Ringblad ( graag onder vermelding van het collectedoel).
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
11 juli Kerk in Actie: beter inkomen voor Javaanse boeren
18 juli Diaconie in Nijland
25 juli Diaconie in Nijland
1 aug   Diaconie in Nijland
8 aug   Diaconie in Nijland
15 aug Zomerzending: Pakistan
22 aug Diaconie in Nijland
29 aug Artsen zonder Grenzen
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 30 mei mw. M. Suierveld-van der Wolf, Hoedemakersstrjitte; 6 juni dhr. en mw. Bootsma-Mollema, Botniastrjitte; 13 juni dhr. F. Boschma, Bolsward; 20 juni dhr. S. Feenstra, Bolsward; 27 juni Glenna van Dijkhuizen, F. Hokwerdastrjitte; 4 juli dhr. L.S. Makkink, Sneek.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Opbrengst pinkstercollecte
De opbrengst van de Pinksterzendingsweekcollecte voor het project ‘Bijbelcompetitie stimuleert Bijbel lezen in Egypte’ van Kerk in Actie bedraagt €583,05. De
zendingscommissie wil alle gulle gevers en de collectanten hartelijk bedanken voor dit mooie resultaat.

Zomerzendingscollecte 15 augustus
Op zondag 15 augustus is de uitgangscollecte na de kerkdienst bestemd voor christenen in Pakistan. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee, onder wie veel jongeren. De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte
bij u aan. Meer informatie vindt u in de folder bij dit Ringblad.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra