Algemeen Algemeen

Voorzitter:              S. Yska-Sterkenburgh

Secretaris:             A. Hofstra-Spijksma

Penningmeester:   H. Punter

Algemeen:             Vacant+
De diaconie is per e-mail bereikbaar via: anitahofstra@planet.nl
 

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
03 maart €88,10 Kinderen in de knel, samengevoegd actie musical school
17 maart €60,75 Vakantiebureau Wezup
24 maart €85,70 Protestantse kerk Missionair werk
28 maart €137,25 Werkgroep Ziekenpastoraat Groningen-Drenthe
31 maart € 172,65 Kerk in Actie Colombia
De collectes zijn inclusief QR betalingen.
Hartelijk dank voor uw/jullie gaven!

Bloemengroet
De bloemen uit de kerkdienst zijn met een hartelijke groet gegaan naar:
17 maart Anneke Kappeyne v.d. Copello- Galema, Jongedyk
24 maart dhr. J. Feenstra, Hoedemakerstrjitte
28 maart mevr. W Bakker- Veninga, Hottingawei
31 maart dhr. A. Veenstra, Botniastrjitte

Diaconiereisje
Zet de datum alvast in uw agenda, woensdag 15 mei
We hopen op een goede opkomst en we maken er weer een mooie middag van.
U kunt zich opgeven vóór 10 mei bij de diakenen of via het bijgevoegde blad in het Ringblad.

Bloemenbusje
Nu het bloemebusje is gestopt, is er een woord van dank aan alle vrijwilligers die de afgelopen jaren zich hiervoor hebben ingezet. Hartelijk dank allemaal!

Namens de diaconie Anita Hofstra
 
 
Sparen voor Kerk in Actie Sparen voor Kerk in Actie
Het resultaat van de spaaractie in Nijland voor “Kerk in Actie” was weer overweldigend. Over de periode van mei 2022 tot mei 2023 was de opbrengst als volgt: 40.005 postzegels, 5.939 kaarten, 134 munten, 57 geboortekaartjes, 53 cartridges en 7 mobieltjes. Hierin is ook de opbrengst van de spaaractie in de protestantse gemeente van Heeg begrepen en bijdragen van inwoners van Oosthem. Een speciale vermelding verdient onze oud-dorpsgenoot mevrouw T. Adema-Smit die in haar tegenwoordige woonplaats Wommels heel actief is voor de spaaractie. Allen die hebben bijgedragen worden hartelijk bedankt.
In 2022 was de totale opbrengst landelijk € 24.429,68 via postzegels en kaarten en
€ 3.204,30 via cartridges en mobieltjes. Ook buitenlands geld en geboortekaartjes leveren geld op.
Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en komt ten goede aan projecten voor de naaste dichtbij en ver weg. Met de opbrengst van de spaaractie kunnen weer veel mensen worden ondersteund.
Nogmaals dank voor uw medewerking en betrokkenheid.
Antsje van Popta

 
 
Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Opbrengst voorjaarszendingsweek 3 t/m. 10 maart 2024.

Het doel van de voorjaarszendingsweek is Libanon: Predikanten opleiden voor het midden oosten. In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. de Near East School of Theology in Beiroet leidt  predikanten op voor het hele Midden Oosten  en geeft bijscholing aan voorgangers.Het theologische opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio onder steunen.Zie voor meer informatie: kerkinactie.nl/onderwijslibanon.deze collecte bevelen we van harte bij U aan ,samen zijn we kerkinactie.

Van de zendingscommissie: de opbrengst van de voorjaarszendingsweekcollecte Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten is € 649,60 dit is inclusief de kaarsenstandaard in de kerk en de zendingsbussen in de voorkerk. Iedereen de gevers en de collectanten bedankt voor deze mooie opbrengst.

De zendingscommissie Nijland bestaat dit jaar 85 jaar, de zendingscommissie werd in 1939 opgericht onder leiding van ds. Post.danzij de gevers en de collectanten kunne we doorgaan.de zendingscommissie gelooft in delen, geinspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is.Ook in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Namens de commissie: Cor Feenstra
 
Beleidsplan Diaconie Beleidsplan Diaconie
Het beleidsplan van de Diaconie maakt onderdeeel uit van het beleidsplan van onze kerk. Deze is hier te vinden.