Algemeen Algemeen

Voorzitter:              S. Yska-Sterkenburg

Secretaris:             M. Sieperda-de Boer

Penningmeester:     H. Punter

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
29 aug €32,20 Artsen zonder Grenzen
5 sep    €52,50 Kerk in Actie: Ghana
12 sep  €66,40 Beautiful Gate
19 sep  €58,30 Kerk in Actie: Syrië
Bedankt voor uw gaven! Deze collecten zijn door de diaconie aangevuld tot €100. Daarnaast heeft de diaconie vijf extra giften kunnen overmaken van ieder €1000 naar: Noodhulp na de aardbeving in Haïti, de minimacamping van Appie Wijma in Opende, Bouwen met de Bouma’s, Bauke en Evie Deelstra in Albanië (ECM) en Noodhulp in Afghanistan (Rode Kruis). De Opvangboerderij Lichtpunt in Kollumerzwaag heeft een gift van €500 ontvangen. We bedanken ook allen die hun gaven geven via een bankoverschrijving. Mocht u dit ook willen doen: het rekeningnummer vindt u bovenaan deze kolommen in het Ringblad (graag onder vermelding van het collectedoel).

Collectedoelen
3 okt    Stichting Vluchtelingen
10 okt  Simavi
17 okt  Kerk in Actie: Kameroen
24 okt  Leprazending
31 okt  Kerk in Actie: Indonesië
3 nov   Oikocredit
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 29 aug. mw. A. Spijksma-Piersma, Hottingawei; 5 sept. dhr. en mw. Feenstra-Hazenberg, Hoedemakerstrjitte; 12 sept. mw. Geertje Hofstra-de Haan, Singel; 19 sept. mw. Anita Fennema, Koarnleane.

Refugio Nijland
Sinds enkele jaren zijn er, verspreid over Friesland, kerkgebouwen die als refugio (toevluchtsoord) onderdak bieden aan passerende pelgrims. Als refugio biedt een kerk een eenvoudige overnachtingsmogelijkheid (stretcher, toilet, stromend water) voor pelgrims die lid zijn van het Genootschap van Sint Jacob of donateur van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Ook de Nicolaaskerk in Nijland is zo’n refugio. Enkele gemeenteleden helpen als vrijwilliger. Dit jaar mochten we drie pelgrims als gasten ontvangen. Ze meldden zich van te voren, kregen voor een nacht de sleutel en sliepen op de zolder boven de consistorie. Alle drie waren ze erg enthousiast over de kerk, de ontvangst en de gastvrijheid. Indien ze dat wensten, kregen ze ’s ochtends ook een ontbijt aangeboden. Daarna ging de reis weer verder. De pelgrims hebben €55 aan giften achtergelaten. Dit bedrag is door de diaconie overgemaakt naar de Voedselbank Súdwest-Fryslân.

Open maaltijd
De diaconie is dankbaar dat de Open Maaltijden weer kunnen worden georganiseerd. Daarom bent u / ben jij weer van harte uitgenodigd om samen gezellig te komen eten in de consistorie van de Nicolaaskerk. De eerste Open Maaltijd zal zijn op dinsdag 12 oktober om 18.00 uur. Opgave kan t/m 11 oktober via het formulier achter in de kerk of bij een van de diakenen. Welkom!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Opbrengst pinkstercollecte
De opbrengst van de Pinksterzendingsweekcollecte voor het project ‘Bijbelcompetitie stimuleert Bijbel lezen in Egypte’ van Kerk in Actie bedraagt €583,05. De
zendingscommissie wil alle gulle gevers en de collectanten hartelijk bedanken voor dit mooie resultaat.

Zomerzendingscollecte 15 augustus
Op zondag 15 augustus is de uitgangscollecte na de kerkdienst bestemd voor christenen in Pakistan. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee, onder wie veel jongeren. De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte
bij u aan. Meer informatie vindt u in de folder bij dit Ringblad.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra