Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Pastoralia
Aukje Haringa, Botniastrjitte 42, kwam in Bolsward zo hevig ten val dat zij opnieuw  haar heup brak. Na een lange tijd van herstel van de vorige breuk moet zij nu weer revalideren in De Ielânen. Bij mijn bezoek was de grootste schrik bij haar voorbij, maar het vooruitzicht van langdurige beperking in de bewegingen stemt haar niet vrolijk. Een teken van meeleven zal haar goed doen!
Vorige week is Fokke Louwsma (Tramstrjitte 17) in Arnhem geopereerd aan zijn rug. Na heel lang wachten en heel veel pijn heeft de operatie nu eindelijk plaatsgevonden. De operatie is geslaagd en de volgende dag mocht hij weer naar huis. Wij hopen en bidden dat de pijn nu weg is en dat hij weer kan lopen.

Bericht van overlijden
Zondag 23 april overleed ons gemeentelid en oud dorpsgenoot mevr. Anke Reijenga- Abma op de leeftijd van 92 jarig. Zij woonde de laatste jaren in Nij Stapert te Wommels.
Op vrijdag 28 april heeft de dankdienst en begrafenis plaatsgevonden in Nijland.
In het volgende ringblad zal een in memoriam voor haar komen te staan.

Welkom
Twee gezinnen in Nijland gaven te kennen dat zij graag lid willen worden van onze gemeente. Dat zijn Martin den Ouden en Dieuwke Okkema en hun drie kinderen
die wonen aan deTrije Diken 1 en Hylco en Marieke Bouwstra met hun beide kinderen Jongedyk 6, die ook aanvraag doen van de doop van hun jongste zoontje Hidde. Dubbel feest dus. Heel hartelijk welkom in onze gemeente!

Verhuisbericht
Met ingang van 17 april is mevr. A. Spijksma- Piersma (Hottingawei 18) verhuist naar It Menniste Skil, 1e verdieping kamer 12, Laag Bolwerk 12 8701 KP Bolsward

Wat is Taizé? Waarom gaan al die jongeren ernaartoe?
Kijk eens op dit filmpje! https://www.taize.fr/nl_article25493.html
Verzoek aan de kerkenraden van de gemeenten in onze ring om de informatie over Taizé te verspreiden onder de jongeren. 
We organiseren vanuit CSG Bogerman deze reis voor jongeren in onze regio/ring vanaf klas 3 van de middelbare school en ouder.
Je kunt je opgeven op het emailadres NBootsma@cvo-zwfryslan.nl 

Een hartelijk tot ziens!
Dominee Jur Majoor.

Gemeenteberaad  van 23 april j.l.
Op de website van de kerk van Nijland www.kerknijland.nl is verdere info en het verslag te vinden van het gemeenteberaad wat gehouden is op 23 april.

Beleidsplan
De kerkenraad heeft een begin gemaakt met het nieuwe beleidsplan wat opgesteld moet worden voor de komende vier jaar.
Dit proberen we aan de hand van 5 vragen vorm te geven:
  1. Welke boodschap delen we (inhoud)
  2. Hoe willen we deze boodschap overbrengen (vorm)
  3. Wie en wat hebben we nodig om geïnspireerd te blijven (verdieping)
  4. Waar en met wie willen we kerk zijn (omgeving)
  5. Wat hebben we nodig om kerk te kunnen zijn (organisatie)
De komende tijd gaan we tijdens/onder het koffiedrinken als gemeente met deze vragen aan de slag, zodat we met zijn allen onze toekomstvisie vorm gaan geven.
Ben je niet in de gelegenheid om op die momenten in de kerk te zijn, maar wil je wel graag iets delen a.d.h.v. deze vragen, we horen het graag!
(via een kerkenraadslid of via de contactgegevens hierboven vermeld)
 
Oproep voor een notulist(e)
De notulen van de kerkenraadsvergaderingen worden nog tot de zomer verzorgt door Geertje Haringa, daarna wil zij graag deze taak neerleggen. En daarom doet de kerkenraad een oproep: Wie kan en wil voor de kerkenraad vanaf september de maandelijkse vergaderingen notuleren?
Je kunt je aanmelden of informatie vragen bij de scriba. De contactgegevens staan bovenaan vermeld


Hartelijke groet, namens de kerkenraad van Nijland,
Janny van der Molen (scriba)


Kopij voor het volgende Ringblad (18 juni tot 16 juli 2023) graag voor maandag 12 juni opsturen naar scriba Janny van der Molen (protestantsekerknijland@gmail.com) 
terug