Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Bij de diensten:
Op zondag 5 november:
Na de dienst is er koffiedrinken en tegelijk is er gelegenheid om mee te doen met de
2e brainstormsessie over het toekomstige beleidsplan voor 2024- 2027, waarin de volgende kernpunten centraal staan.
Hoe willen we in de toekomst kerk zijn in Nijland
            1.Inhoud: welke boodschap delen we en hoe?
            2.Vorm: Hoe willen we de boodschap overbrengen?
            3.Verdieping; Wie en wat hebben we nodig om geïnspireerd te blijven?
            4.Omgeving: Waar en met wie willen we kerk zijn?
            5.Organisatie: Wat hebben we nodig om kerk te kunnen zijn?  
Bent u niet in de gelegenheid, maar wilt u wel iets aandragen?
Dit kan via de mail van de kerk of via iemand van de kerkenraad. Na deze morgen wordt het concept opgesteld en we hopen rond het einde van het jaar de definitieve versie vast te stellen.

Lief en leed
Gerben Gerbrandy (Koarnleane 21) is weer thuisgekomen na de operatie en de revalidatie in Drachten. Hij revalideert nu verder in Bloemkamp en thuis. Dat is ook fijn voor Ali. Veel beterschap!
De kleine Hylke, zoon van Sjouke en Renie Tjalsma, heeft het erg benauwd door
een RS-virus. Hij is opgenomen geweest in het UMCG te Groningen. De ouders zijn bij hem. Het is spannend. We leven mee met aandacht en gebed!
Beppe Wytske Tjalsma (Singel 2) heeft een knieprobleem waardoor ze niet meer kan lopen en daardoor ook niet kan bijspringen bij Sjouke en Renie. Beterschap en sterkte.
Sietze Kraak, één van onze organisten, maakte een ongelukkige val waarbij hij een polsbeentje brak. Beterschap en geduld!
Ons oud-gemeentelid Baukje Gerbrandy-Stuiver in Wommels, is overleden. We condoleren de familie Gerbrandy en wensen hen de troost van het geloof.

Afscheid nemen is:
In de maand november gedenken wij hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Afscheid nemen is niet gemakkelijk. Het is niet loslaten, het is een andere manier van vasthouden. Dietrich Bonhoeffer, die zelf ook afscheid van dit leven moest nemen wegens zijn verzet tegen Hitler, heeft het als volgt verwoord:

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in goede gedachten van herinnering,
is verblijven bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van
pijn en vreugde

Afscheid nemen
is met dankbare handen weemoedig
meedragen
al wat waard is niet te vergeten…
Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag van de belevenissen
loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.


Gedachteniszondag
Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag kijken we terug en gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
We noemen hun namen met liefde en gemis en steken kaarsen aan, in vertrouwen op de Heer. De naaste familieleden zijn voor deze dienst persoonlijk per brief uitgenodigd om de dienst bij te wonen en een kaars aan te steken. Tevens zal er een kaars aangestoken worden voor anderen die vanuit onze kerk, of op dit kerkhof, zijn begraven; of ons persoonlijk in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

We gedenken:
Johannes Hazenberg,  † 21 november 2022, 82 jaar
Roelof Jan Faber, † 4 december 2022, 73 jaar
Jouke Huitema, † 3 januari 2023, 84 jaar
Ruurdtje Bakker-Abma, † 25 maart 2023, 98 jaar
Geertje Hofstra-de Haan, † 8 april 2023, 60 jaar
Anke Reijenga-Abma, † 23 april 2023, 92 jaar
Mattie Breeuwsma-Pijpker, † 23 juni 2023, 78 jaar
Auke Breeuwsma, † 3 juli 2023, 85 jaar
Suster Abma-Stuiver, † 16 oktober 2023, 79 jaar

Open kerk/ gedachtenis 25 november
Op de zaterdag, de dag voor de gedachteniszondag, is de kerk open voor iedereen die behoefte heeft om even stil te zijn en een kaarsje aan te willen steken voor een overleden dierbare of voor moeilijke situaties.
U/jij of jullie zijn van harte welkom op zaterdag 19 november tussen 17.30 en 18.30 uur.
Volg de route van de lichtjes en gedenk in stilte!

Samen aan tafel
Op 7, 8, en 9 november gaan we samen eten in Nijland, u kunt zich nog opgeven tot uiterlijk 4 november via nijlandaantafel@hotmail.com
Daarna krijgt iedereen die meedoet z.s.m.bericht!

Samen zingen op 2e Advent
Op zondag 10 december gaan we in de kerk van Nijland, samen met Oosthem, Folsgare en Abbega, advent- en kerstliederen zingen en luisteren, onder begeleiding van Sietze Kraak en Marco Rijpma.
Heeft u een lied dat u die middag graag zou willen zingen, geeft het door aan Sietze via grakra@gmail.com of op Botniastrjitte 15.
De koffie/thee staat om 15.30 uur voor u klaar en om 16.00 uur begint de samenzang.
Voor meer informatie kijk op de website.
Iedereen bij deze van harte uitgenodigd!

In Memoriam Suster (Sus) Abma – Stuiver
Zij werd geboren op 5 september 1944 in Hidaard en is gestorven op 16 oktober 2023 in Bolsward. Ze was de geliefde vrouw van Gerrit Abma, mem en schoonmoeder van Gertjan en Patrick en van Anja en Dirk, beppe, vriendin, belijdend lid van de Protestantse kerk: een kind van God!
Sus Abma-Stuiver was zeer geliefd: door Gerrit, door Anja en Dirk en Melle en Bregt en Stijn en door Gert Jan en Patrick, door haar familie, de vriendinnen, de mensen van de kerk, de buurt en het dorp en ga zo maar door!
In al haar kwetsbaarheid was ze als kleine baby al geliefd door de goede God toen ze gedoopt werd in Hidaard waar ze ook geboren was. Een verbondskind van God. Hij gaf Sus aan ons die haar hebben gekend.
Op haar vijftiende jaar ging ze werken bij de boer, later naar Hannema op Hichtum.
In Burgwerd ging ze op de jongens- en meisjesvereniging van de kerk.
Later deed ze samen met Gerrit openbare belijdenis van haar geloof.
58 jaar geleden, in december 1965 zijn Gerrit en Sus getrouwd. De trouwtekst was: ‘De Heer is mijn herder.’ Niet zó maar een herder, maar één die haar de weg wees in haar leven. De Herder die Zijn léven ook voor Sus heeft gegeven aan het kruis en die haar weer oprichtte als ze viel. Jezus was haar góede herder die het beste met haar voor had. Gerrit en Sus gingen altijd samen naar de kerk, altijd op hetzelfde plekje. Ze was kieskeurig over de preken op snein, maar ze hield van dumny Marten de Boer út Easterein, ‘die praatte gewoan’.
Sus wilde graag Nederlandstalig opgevoed worden, want ze had moeite met it Frysk.
Ze hebben de kinderen christelijk opgevoed. Er werd aan tafel uit de bijbel gelezen,
door heit en door mem. Als heit las, verzon hij er van alles bij waar de kinderen dan om moesten lachen en waar Sus ook van genoot. ‘Mar dat stiet er net!’, zei ze dan.
Sus hád wat met geloof, heel doorleefd en écht. Toen ze eens door Ysbrechtum fietste, zong ze goed hoorbaar geestelijke liederen!
Ze was gewoon een geweldige lieve mem met een groot hart voor haar kinderen.
Sus had soms ook wel een ondeugende uitstraling. Als Sus binnenkwam, dan ging het licht aan. Ze was een echte gangmaker die vaak het licht als laatste uitdeed.
Ze hield van veel soorten muziek. Van UB40 maar ook van blaasmuziek, van marsen en choralen! We hebben het gehoord tijdens de dankdienst voor haar leven.
Sus was heel sociaal. Voor Gerrit en voor de kinderen en ook voor de mensen in Nijland en voor de mensen die zij verzorgde in Bloemkamp.
In 2017 ging ze achteruit: ‘alzheimer’ was de boodschap. In het begin was ze er open over en wilde ze het zelf vertellen aan bijv. de vrouwenvereniging van de kerk.
Later, op 25 augustus van het vorig jaar, kwam ze als patiënt naar Bloemkamp. Daarvoor had ze nog bezoeken gebracht bij mensen die daar al eerder waren opgenomen.
Zo’n 14 maanden heeft ze daar gewoond en geleefd.
En toen – na een korte ernstige ziekte – ging ze heen: naar de eeuwigheid, geborgen in Gods hand. Veilig thuis bij de goede Herder!

Hartelijke groet, namens de kerkenraad van Nijland,
Ds. Jur Majoor en Janny van der Molen (scriba) 
terug