Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Een nagekomen geschenk van de H.V.G.
Zoals te lezen in het Ringblad van november 2021 kwam op 19 oktober jl. de H.V.G., de Vrouwenvereniging van Nijland, voor het laatst bijeen. Na 94 (!) jaar was dit het einde van de vereniging en bijbehorende tradities. Dat ging uiteraard gepaard met enige weemoed maar vooral met veel dankbaarheid. Toch was het nog niet helemaal gedaan met de betekenis van de H.V.G. voor dorp en kerk: er stond nl. nog een bedrag op de rekening. Dat is nu voor de ene helft geschonken aan de diaconie. De andere helft is besteed aan de aanschaf van zes nieuwe Bijbels, voor in de kerkenraadsbanken. Mooie exemplaren, in ‘huisbijbel-formaat’, van de nieuwste vertaling, de NBV21. De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, die alweer jarenlang de eerste keuze is in het bijbellezen in de eredienst, is op tal van kleine en grotere punten gecorrigeerd en bijgesteld en dat heeft geresulteerd in deze nieuwe vertaling, die wel de ‘Bijbel voor de 21e eeuw’ wordt genoemd. Hoe mooi is dat: dat de oude H.V.G. ons, als gemeente en kerkenraad, nu het laatste zetje geeft om deze nieuwste vertaling voortaan ook als eerste keuze te gaan gebruiken in de diensten. Daarom, namens de kerkenraad en allen in en om de gemeente: heel veel dank!

Samen kerken met de buren (Oosthem, Abbega, Folsgare)
Tijdens de zomervakantie is het aantal kerkgangers meestal iets lager dan anders. Logisch: velen trekken er dan even op uit. Ook bij onze buurgemeenten is dat zo. Omdat we elkaar bovendien (nog) beter willen leren kennen, hebben de protestantse gemeente van Nijland en de protestantse gemeente van Oosthem/Abbega/Folsgare het idee opgepakt om in de komende zomerperiode een aantal zondagen bij elkaar te buurten en samen de diensten te vieren. Met wisselende dominees (of met twee tegelijk op de preekstoel). In de komende Ringbladen volgt meer informatie. Maar dan weet u er alvast iets van!

Pastoraat
We denken aan u en jou, thuis. Meerderen van ons kampen met ziekte, gevolgen van ingrepen, tijd van herstel, aan-huis-gebonden-zijn. Soms lijkt het alsof de corona-tijd alweer ver achter ons ligt, we zouden het haast vergeten. Maar in die twee jaar is er veel gebeurd. We zijn ouder geworden. En voor sommigen, in sommige levensfasen, gaat dat niet ongemerkt voorbij. We proberen er te zijn voor elkaar, en bereikbaar. Laat gerust van je horen. Een dieper houvast vinden we hier, in dit besef: God kent ons allen.

Wurd fan ‘e moanne
‘Want de leafde fan Kristus driuwt ús, sûnt wy ynsjoen hawwe, dat Ien foar allegearre stoarn is; mar dan binne se ek allegearre stoarn! En foar allegearre is Er stoarn, dat dy’t libje net mear foar harsels libje soenen, mar foar Him, dy’t foar harren stoarn en opwekke is. Sa kenne wy fan no ôf gjinien mear op minsklike wize. Al hawwe wy Kristus sa kend, dan no dochs net mear. Sa is dus wa’t yn mienskip mei Kristus libbet, in nij skepsel: it âlde is foarbygien, sjoch, wat nijs is der kommen.’ (2 Kor. 5, 14-18)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het komende Ringblad inleveren tot donderdag 9 juni (loopt van 19/6 – 10/7)


 
terug