Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Bij de diensten
In de dienst op zondag13 juni zongen we voor het eerst sinds lange tijd weer samen een lied. Dat was ontroerend. Dat hadden we gemist, meer nog dan we dachten. Wat is toch het geheim van samen zingen in de kerk? Is het de herkenning en herinnering, tekst en melodie, het orgel daarbovenuit en dat in dat eeuwenoude huis? Onze stemmen tezamen, de ervaring van gemeenschap voorbij de eenzaamheid? Dat ons hele lichaam weer mag meedoen, na al die maanden van vooral hoofd en hart (woorden, gedachten, gevoelens, gebeden, stilte)? Dat allemaal tegelijk en meer. De Geest van God daalt neer en stijgt op als we samen zingen, en dat merk je. Gods Geest maakt ons vol en leeg tegelijk. Komt binnen en raakt ons en waait verder, tot voorbij de woorden. Laten we hopen dat we nooit meer zolang stil hoeven te blijven als in de afgelopen periode. Vanaf 27 juni (zie ook de laatste coronanieuwsbrief van de classis, achterin dit Ringblad) hoefde het niet ook meer bij één lied te blijven en nadien zingen we weer naar hartenlust. Natuurlijk blijft er ruimte voor mooie geluids- en video-opnamen in de diensten, daar hebben we immers veel aan gehad op de lastige dagen. Maar samen de lofzang aanheffen en zelf meedoen – daar gaat niets bovenuit, in de kerk. Ook op 27 juni was er het afscheid-en-overstap-moment van de twee (drie) oudste kinderen van de kinderkerk. Alle goeds voor jullie, na de vakantie! Veel dank aan de leiding van de kinderkerk en de ouderlingen die het afscheid en het welkom prachtig hadden voorbereid. Op 4 juli hadden we zowaar nog een schitterende, droge tuindienst tussen de vogels en de bomen, op een zondag en in een weekend vol van regen. Veel dank aan CMV Excelsior voor de prachtige muziek en begeleiding en ook aan de koster en de kerkenraad voor het vele organisatie- en sjouwwerk op korte termijn (en deels tijdens de regen, voorafgaand aan de dienst). Voor de thuisblijvers was er op die zondag helaas geen uitzending. Maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt. U kunt de diensten blijven meebeleven via kerkomroep.nl (‘Nijland’) en via de kerkradio. Je hoeft je niet langer aan te melden voor de kerkdiensten; de kerk heeft ca. 85 zitplaatsen op anderhalve meter en dat is doorgaans wel voldoende. In de zomer verwelkomen we diverse gastvoorgangers. De kaars zal blijven branden en zo gaan we met goede moed, en zingend, de zomer in. Gezegende diensten gewenst!

Ds. Hans de Waal

Verhuisbericht
In juni jl. verhuisde het echtpaar Sj. Wiersma en S. Wiersma-Cnossen van de Koarnleane in Nijland naar Wommels. Het was voor hen het goede moment om deze stap te zetten. De verbondenheid met Nijland blijft, ook met onze kerkelijke gemeente. Hun nieuwe adres is: Sybren de Vlasstrjitte 13, 8731CX Wommels. We wensen u alle goeds en een goede toekomst samen in de nieuwe woning!

Zomertijd
We denken aan de gemeenteleden en dorpsgenoten die voor korte tijd of langere periode elders verblijven voor revalidatie en behandeling, en ook aan allen die al langere tijd min of meer aan huis gebonden zijn. De zomer kan behalve een mooie, ook een stille tijd zijn. Dat zijn we na vorig jaar wel gewend. Gelukkig is even zomaar op bezoek gaan weer een stuk gemakkelijker, dus laten we die mogelijkheid vooral benutten. Voor wie eropuit trekt: heb het goed! Kaartjes en groeten zijn altijd welkom, die komen dan weer op het prikbord in de kerk (p/a Tsjerkegrêft 1, 8771SJ Nijland). In de weken rond de zondagen 18 juli t/m 1 augustus heb ik vakantie. Mocht er in die periode iets zijn of heeft u een vraag, neem dan gerust contact op met scriba Janny van der Molen of voorzitter Mathillie Gerbrandy. Daarvoor en daarna ben ik graag weer beschikbaar voor het pastoraat in gemeente en dorp. Duurt het te lang voordat u iets hoort of ziet, aarzel dan niet om zelf even aan de bel te trekken. Omdat intussen in de pastorie de weken gaan tellen en wij in spanning afwachten en ons verheugen op wat er gaat gebeuren (d.w.z.: op wie er gaat komen), kan het zijn dat in augustus en/of september mijn werkplannen zomaar even aan de kant gaan, of dat het op een zondagochtend opeens anders loopt, qua kerkdienst en voorganger. Maar dat zullen we dan wel zien. En als het zover is, zullen we het u graag laten weten.

Wurd fan ‘e moanne
‘Wês net bang mear, bougrûn, jubelje en wês bliid,
want de Heare hat grutte dingen dien.
Wês net bang mear, wylde beesten,
want de weidplakken yn ’e woestyn wurde wer grien,
de beammen drage wer frucht,
de wynstok en de figebeam jouwe har folle opbringst wer.
Folk fan Sion, jubelje,
wês bliid yn de Heare, jimme God;
want Hy sil jimme de maitydsrein jaan
sa’t it heart.
Hy lit de winterrein oer jimme delrûze,
de iere en de lette rein, lykas yn earder tiid.
Dan is it op ’e terskflierren wer allegear nôt
en rinne de parskûpen oer fan druvesop en oalje.’
(Joël 2, 22-24)

 Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 26 augustus (loopt t/m zondag 26 september)
 
terug