zondag 28 april 2024 om 09.30 uur

Tjserketsjinst yn Abbegea! (Fryske tsjinst)
Voorganger(s): De heer Herke Giliam uit Pingjum

terug