Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten:
04 dec. € 78,00           Voedselbank Sûd West Fryslân
11 dec. € 57,80           Vrolijkheid in asielzoekerscentrum
16 dec. € 179,70         Voedselbank Sûd West Fryslân ( Kerstmaaltijd )
18 dec. € 41,05           Unicef
25 dec .€ 212,55         Kinderen in de Knel
31 dec. € 45,15           Plaatselijk werk
01 jan. € 53,00            Het Vergeten Kind
Bedankt voor uw gaven !

De diaconie heeft extra giften gegeven aan : Kerk in Actie : Aardbeving Java € 500,- Voedselbank Bolsward € 250,- Kerk in Actie: voor Oekraïne € 500,-. De diaconie kreeg een gift van € 125.- van de Mannenvereniging, deze gift is gegeven aan de Stichting Sint Maarten.

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan :
4 dec. Dhr. B. Veenstra , Botniastrjitte ; 11 dec. Dhr. W. Zandvliet, Eile Polle ;
 18 dec. Dhr. J. Huitema , Skiepeleane ; 25 dec . Dhr. T. van Popta , Singel; 31dec en 1 jan Hotze en Marie Punter- Schotanus, Roordastrjitte.

Open maaltijd
De diaconie nodigt u weer van harte uit voor de open maaltijd van dinsdag 14 februari om 18.00 uur in de consistorie van de Nicolaas kerk. Opgave kan tot en met 12 februari op het formulier achter in de kerk of bij een diaken. De volgende open maaltijd is op 14 maart , u / jij kunt je hiervoor opgeven tot en met 12 maart.

Koffie / Ontmoetingsochtend
De diaconie nodigt u weer van harte uit voor de koffieochtend op donderdag 19 januari om 10.00 uur in de Mande. Germ v/d Burg komt vertellen over “It Fryske Gea “.

Bloemenschikken
Petra v/d Wal heeft aan gegeven om te stoppen met het verzorgen voor de bloemen in de kerk. Petra heeft dit 36 jaar gedaan. Verder heeft ze altijd met veel inzet geholpen met het maken van de kerststukjes. Natuurlijk vinden we het jammer dat ze hiermee stopt maar begrijpen haar keuze. Voor al haar inzet heeft Petra van de diaconie een attentie gekregen als dank voor haar jarenlange inzet . Gelukkig hebben we Sylvia Schukken bereid gevonden om haar op te volgen. Daar zijn we als diaconie erg dankbaar voor

Namens de diaconie Mintje Sieperda- de Boer.
 
terug