Predikant: Ds. Jur Majoor Predikant: Ds. Jur Majoor
Predikant: vacant
Interim-predikant: Ds. J.G. Majoor T: 0515-433143/ 06-50749511
E: jurmajoor@gmail.com;
Scriba: Janny van der Molen, Huniadyk 3, 8771KK Nijland
T: 0515-569706 E: protestantsekerknijland@gmail.com;
W: www.kerknijland.nl

Dominee in Nijland
De telefoon ging. Of ik erover na wilde denken om tijdelijk predikant van de
Protestantse Gemeente in Nijland te worden. Nu is alles in dit aardse leven
tijdelijk, dus dat was geen probleem.
En dat we bij elkaar zouden passen had ik wel verwacht omdat ik er al heel vaak
kerkdiensten had geleid en dan proef je de sfeer en merk je dat je elkaar
geestelijk wel ligt. De opdracht is dat ik als predikant met structurele
hulpdiensten alle voorkomende pastorale werkzaamheden en diverse
preekbeurten zal uitvoeren.´
De kennismaking bleek nog hartelijker dan ik had voorzien. Een levendige
gemeente met een open blik naar het dorp en naar de dorpen om ons heen,
toegewijde ambtsdragers die niet alleen een trouw pastoraat en diaconaat
verzorgen, maar meer doen dan het gewone: open maaltijden voor iedereen die
het nodig heeft, de eerste kliederkerkdienst, een open herdenking van de
overledenen voor heel het dorp, vacatures in de kerkenraad die snel worden
gevuld door loyale gemeenteleden en nog veel meer.
Wie ik ben? Mijn naam is Jurjen Geert Majoor, man van Carla, vader van
vier kinderen met hun echtgenoten en opa van tien kleinkinderen.
Nadat ik vier jaar dominee ben geweest in Scharnegoutum en Bozum, twee en
twintig jaar vlootpredikant bij de Koninklijke Marine, dertien jaar les heb
gegeven op CSG Bogerman en negen jaar de gemeente De Lege Geaen – zes
dorpen bij het Sneekermeer - heb gediend, is ´Nylân´ voor mij een toegift en een
voorrecht. Het stemt mij vooral dankbaar dat er een groot vertrouwen is.
Wy geane ûnder Gods seine op wei nei it nije lân fan Gods keninkryk.

Jur Majoor
 
terug