Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Bij de diensten
We zullen er later nog op terugkomen, maar de eerste indrukken en herinneringen zeggen al heel wat: de gezamenlijke zomerdiensten met buurgemeente Oosthem/Abbega/Folsgare, afwisselend ‘daar’ en ‘hier’, waren prachtig! Veel dank aan Oosthem e.o. voor de gastvrijheid, dan wel de bereidheid om af te reizen naar Nijland, en ook aan ds. Jan Finnema voor de kennismaking en aangename samenwerking. De vanouds rustige zomerdiensten werden plots bijzondere diensten om naar uit te kijken. Dat geeft te denken; zijn er misschien meer mogelijkheden tot ontmoeting en samenwerking? Nu de zomer (althans de zomervakantie) ten einde is, richten we het vizier op de komende tijd. Dat wordt een tijd van nieuw beginnen, aanpakken, proberen, en ook: veranderen. Maar eerst nog een ongetwijfeld zeer bijzondere dienst op 4 september in de feesttent ter afsluiting van het dorpsfeest. Aanvang 10.30 uur, met een geweldig koor (New Creation) uit Joure. Een week later is er een eveneens feestelijke Startzondag, met stof tot bezinning. Daarna treffen we ds. Gerrit de Haan en dan op 25 september hopen we samen het heilig Avondmaal te vieren. Allen hartelijk welkom, en ook voor u thuis: goede diensten gewenst.

In Memoriam
Wim de Vries
Diemen, 23 januari 1933 – Sneek, 25 juli 2022
Op 89-jarige leeftijd overleed op 25 juli jl. dhr. Wim de Vries, thuis in Sneek, na een lange periode van afnemende krachten en aan huis gebonden zijn. Wim de Vries was tussen 2009 en 2019 tien jaar onze tweede organist. Hij voelde zich thuis en betrokken bij onze gemeente. Daarom onderhielden we de contacten, ook na zijn laatste dienst als organist. En evenals na het overlijden van zijn vrouw Marian de Vries-Nammensma in 2016 vond de afscheidsdienst plaats in de Nicolaaskerk. Wim de Vries werd geboren in Diemen, bij Amsterdam, als oudste zoon in het gezin. Daar maakte hij als kind de oorlogsjaren mee. Daarna verhuisde het gezin naar Friesland, zijn vader werd hoofd van de school in Wartena. Wim trad in diens voetspoor en ging naar de Christelijke Kweekschool in Drachten. Daar ontmoette hij Marian. Zij trouwden in 1957 en kwamen na enige omzwervingen in Kollum te wonen, waar hij schoolmeester werd. Later verhuisden zij naar Twijzel en werd Wim hoofd van de school, op 29-jarige leeftijd. Intussen waren zonen Theun en Jaap geboren en kwam ook dochter Christa erbij. Drukke jaren. Als goed-gereformeerde jonge man (zij het een kritische, zelfstandig denkende man) in de kracht van zijn leven, nam Wim naast het werk vele taken op zich: besturen, kerkenraad, organist. Qua orgelspel trad hij in het voetspoor van zijn moeder, want zijn eerste kerkdienst, op 16-jarige leeftijd, was ter vervanging van zijn moeder, toen die een keer ziek was. Hij bereidde zich altijd goed voor en bleef zijn leven lang studeren. Na het schoolwerk in Twijzel volgde Sneek en ook daar vond Wim weer de weg naar het orgel, in het bijzonder in de Zuiderkerk, tot lang na zijn pensionering. Met als sluitstuk dus nog tien jaar in Nijland. Wim had vele orgelvrienden, waarvan er meerderen hem tot op het laatst trouw bezochten, nabij waren en contact onderhielden, hetgeen hij zeer waardeerde. Zeer dierbaar waren hem zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Groot was het verdriet voor Wim en Marian toen in 2010 hun zoon Jaap overleed. Zij hielden elkaar vast. Na het overlijden van Marian werd Wims wereld langzaam kleiner en het lichaam broos. De geest bleef echter scherp, hij bleef nieuwsgierig, lezend, pratend, ontdekkend. Een aimabele, bescheiden man; het was aangenaam om in zijn gezelschap te verkeren. Hij wist dat het einde naderde, en had daar vrede mee. In de afscheidsdienst zongen we enkele van zijn dierbare liederen en lazen we de woorden van Huub Oosterhuis bij Psalm 42, die Wim geraakt hadden: ‘Wie zijt Gij dat ik U belangrijk vind, dat ik mij toets aan U? / “Draai toch eindelijk je ogen van hem af!” / Maar dan heb ik geen antwoord. / Nooit heb ik niets met U.’ Ondanks alle veranderingen in, en voorbij, het gereformeerde bastion van weleer bleef het verlangen naar… God, naar vrede, naar momenten van inzicht en vertrouwen, naar heelheid en liefde even sterk als toen. En in woorden als deze, en bovenal in de muziek, heeft hij het ook gevonden. De Eeuwige was, en is, hem een thuis. In de dienst spraken Theun en Christa goede en liefdevolle woorden, evenals kleinzonen Yorick en Rens. Na de dienst vond de begrafenis plaats in Sneek, bij het graf van Marian. We bidden om troost en nabijheid bij de kinderen, kleinkinderen en verdere familie. We danken hen ook, evenals de vrienden en de thuiszorg en artsen, voor de goede zorg. De gedachtenis aan Wim de Vries zij ons allen tot zegen.


Jubilea
De maand september brengt meerdere echtparen uit Nijland een bijzonder jubileum. Op donderdag 1 september is het 50 jaar geleden dat Appie en Gerrie Veenstra-Speerstra (Botniastrjitte 22) trouwden. Op 20 september is dat eveneens 50 jaar geleden voor Fokke en Baukje Louwsma-Wijna (Tramstrjitte 17). Op 28 september is er het 50-jarig jubileum voor Cor en Erna Kooistra (Trije Dyken 3). En even daarvoor op 22 september gedenken Johannes en Pjirkje Breeuwsma-de Boer (Hiddemawei 13a) hun 55-jarig huwelijksjubileum. Wat een bijzondere mijlpalen. We feliciteren jullie allen van harte en wensen jullie allen een dankbare en memorabele gedenkdag toe – samen, maar ook samen met jullie kinderen, naasten en dierbaren, familie en vrienden. De zegen van God op jullie weg in de tijd die komt.

Wurd fan ‘e moanne
Genedich en rjochtfeardich is de Heare
en barmhertich is ús God.
De Heare hoedet de ienfâldigen;
ik wie der min oan ta, mar Hy hat my ferlost.
Kom wer ta rêst, sis ik tsjin mysels,
want de Heare hat dy goed dien. (Ps. 116, 5-7)


Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad graag aanleveren tot donderdag 22 september a.s. (loopt van 2 t/m 30-10)

 
terug