Van de predikant en kerkenraad

Van de predikant en kerkenraad
Een geopende hemel.
Wanneer dit Ringblad verschijnt leven wij tussen Hemelvaart en Pinksteren,.
onder een geopende hemel. Het gedicht ´Hemelvaart´ bemoedigt ons.

Hemelvaart.
En als we dan toch weer naar omhoog gaan staren.
naar waar Hij is, of hoe dat heet
wil Hij ons telkens weer bedaren
omdat Hij van de mensen weet.

Hij zal ons naar beneden wijzen
naar wat te doen valt onder mensen
Hij zal ons om die inzet prijzen
en ons alleen het goede wensen.

Hij zal ons naar elkaar verwijzen:
jou nu naar mij en mij naar jou
opdat wij naar Zijn onderwijzen
mekaar graag zien in diepe trouw.

Pas dan kan hier de hemel groeien
slechts dan leeft Hij nog voelbaar voort
als liefde ondermaans kan bloeien,
Zijn leven voortgaat – ongestoord.
Jan Coghe

Bij de diensten
Op Pinksterzondag zal als extra feestelijkheid het jeugdkorps van Excelsior haar medewerking verlenen, we zijn benieuwd!. Deze zondag zijn alle kinderen uiteraard welkom, er is kindernevendienst. Wat eerder dan andere jaren, vieren we op 9 juni, bij mooi weer de kerkdienst in de pastorietuin, misschien voor het laatst, wie zal het zeggen. Bij slecht weer wijken we uit naar de kerk, deze zondag zal het “grote” muziekkorps Excelsior haar medewerking verlenen.

Pastoralia
Bij Bart Smit en Floor Smit – Wolthuizen (Hottingawei 3) is een jongetje geboren. Hij heet Frank Jacob! Heel veel geluk gewenst!
Zieken en verdriet
Mevrouw Ellis de Raad (Ingenawei 38) is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.We leven met haar en met haar man Hans mee.
Laten we de rouwenden ook niet vergeten en allen die hier niet bij name genoemd worden, maar zich soms eenzaam voelen, ziek zijn, verdriet hebben, niet meer thuis kunnen wonen, kortom een ieder die onze aandacht verdient.

Snein is de dei
De bijeenkomsten van de twintigers in de Herberg van Nijland hebben we op 18 april met twaalf enthousiaste jongeren geëvalueerd. We hebben elkaar beter leren kennen, er was veel plezier, we hebben samen gegeten en gedronken en we hebben in dit eerste seizoen gevarieerde onderwerpen besproken en er was de zeer goed bezochte ´Snein is de dei´-ontmoeting op zondag 17 maart in de kerk. Er is besloten om vanaf september weer samen te komen op dezelfde tijd en dezelfde plaats. Het smaakt naar méér! Er is een mooi jaarthema bedacht:
´Waar dóe je het voor?´ Daar zitten veel vragen in. Zoals ´waar lééf je voor´, ´waar wérk je voor´, ´waar gelóóf je in´ en nog veel meer.
Het is fijn om deze groep samen met collega Jan Finnema van Oosthem, Abbega en Folsgare te begeleiden en om daar mee door te gaan

Gedeeld verdriet
Mijn vraag aan mensen of er behoefte is om verlies ervaringen te delen met lotgenoten, leverde nogal wat positieve reacties op. Daarom nodig ik belangstellenden van harte uit om zich bij mij te melden. Ik bezoek u dan persoonlijk en daarna kunnen we elkaar na de zomertijd ontmoeten in een groep.
Ik ben bereikbaar via tel.nr. 0515-433143 of 06-50749511 of via Jurmajoor@gmail.com

Informatie van het gemeenteberaad van 14 april jl.
Het verslag van het gemeenteberaad waarin o.a. de pastorie en de verdere samenwerking met de buurgemeenten Oosthem, Abbega en Folsgare zijn besproken kunt u terug lezen op de website van de kerk. Ook kunt u de informatie vinden op de leestafel in de kerk om mee te nemen.

Jubileum
Op 15 mei zijn Jan en Clara Feenstra-Hazenberg (Hoedemakerstrjitte 17) 60 jaar getrouwd en op 21 mei zijn Roland en Saskia Louwsma- de Jong  (Koarnleane 59) 25 jaar getrouwd.
Hartelijk gelukgewenst namens onze gemeente!

Verhuisbericht
Fam. Bootsma van de Botniastrjitte 2 is verhuist naar Teatskehûs Vitusdyk 2 8615LM Blauwhuis kamer 111. Zij blijven wel voorkeurs lid bij Nijland.

Bericht van overlijden
Op 28 april is Jan de Roode, op de leeftijd van 87 jaar, overleden in de Zevenster in Zevenhuizen aan de gevolgen van Alzheimer. Jan heeft samen met zijn vrouw Jannie jaren in Nijland gewoond. Ze waren lid van onze kerk en trouwe kerkgangers. Correspondentieadres: De Wielewaal 34, 2761XZ Zevenhuizen

Vrijwilligersavond
Op vrijdag 31 mei a.s. is de pastorietuin geopend voor onze vrijwilligers, en dat zijn er meer dan 80!
Wij kijken met grote dankbaarheid en waardering naar de inzet van al deze vrijwilligers voor de kerk van Nijland.
Daarom staat er deze avond vanaf 18.00 uur een hapje en een drankje klaar en hopen we elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer.
Mocht u nu denken: Ik ben ook vrijwilliger, maar heb geen uitnodiging gehad; neem dan contact op met iemand van de kerkenraad of stuur een mail naar protestantsekerknijland@gmail.com
We hebben ons best gedaan iedereen te benaderen, maar ook dit blijft vrijwilligerswerk!
Ben je verhinderd, laat ons dit dan weten voor 25 mei a.s.

Ds. Jur Majoor en namens de kerkenraad van Nijland, 
Hartelijke groet van Janny van der Molen en Mathillie Gerbrandy

 
terug