Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Bij de diensten
Op 19 september hadden we sinds lange tijd een echte Startzondag. Met onder meer verschillende antwoorden op de vraag: Waarom zijn we samen een kerk? Om licht te verspreiden en licht door te geven. Om uit te rusten en op adem te komen. Om verrast te worden door iets nieuws, uit de Bijbel. Om God de eer te geven die God toekomt. Om een goede buur te zijn, voor allen om ons heen. Om lief en leed te delen. Om … (vul uw eigen antwoord maar in). Na de dienst konden we elkaar eindelijk weer eens wat langer ontmoeten, in een grotere groep dan in het afgelopen anderhalf jaar, met koffie en vrolijke gesprekken. Dieuwke en Johannes Giliam hadden een prachtige quiz voorbereid. Er werd gezongen, uitgebeeld, nagedacht, gelachen en tot besluit was er zelfs soep met broodjes van Hotze en Marie. Geweldig. Veel dank aan allen die het hadden voorbereid en allen die erbij waren, tijdens en na de dienst, in verbondenheid met allen thuis. Dit was een moment van gemeenschap, op een open en inspirerende manier, en we voelden allemaal dat we dat flink hadden gemist. Een hoopvolle start van het nieuwe seizoen – in dit spoor verder! Op zondag 31 oktober hopen we de gemeenschap verder op te bouwen en te versterken door het brood en de wijn van de Heer, want dan zullen we sinds lange tijd weer Avondmaal vieren. Christus is de gastheer en wij allen zijn welkom in zijn nabijheid. Hopelijk tot dan. Samen met de diakenen zullen we de viering voorbereiden op een manier die past bij de huidige omstandigheden. Maar het kan weer, daar gaat het om: met elkaar. Dat is een grote zegen.

(Her)verkiezing ambtsdragers
Zoals ieder jaar bereiken straks in december enkele kerkenraadsleden het einde van een of meerdere ambtstermijn(en). Het betreft diaken Hotze Punter, aftredend en herkiesbaar; ouderling Wytske Tjalsma, aftredend en herkiesbaar; ouderling-kerkrentmeester Johannes Bakker, aftredend en herkiesbaar; en ouderling Dieuwke Bootsma, aftredend en niet herkiesbaar. We bedanken Dieuwke alvast hartelijk voor haar inzet als ouderling in de afgelopen jaren. We zijn ook blij met de bereidheid van Hotze, Wytske en Johannes om zich herkiesbaar te stellen. Bij dit Ringblad vindt u het welbekende formulier waarmee u kandidaten kunt voordragen als ambtsdrager. Let op: indien u de herkiesbare ambtsdragers wilt voordragen voor een nieuwe termijn, dient u wel hun naam opnieuw in te vullen op het formulier. En vergeet niet het formulier te ondertekenen. De ingevulde en ondertekende voordrachtformulieren kunnen in de maand oktober worden ingeleverd in de rode bus in de voorkerk van de Nicolaaskerk of worden afgegeven bij een van de kerkenraadsleden.

Jubileum
Het is een bijzondere maand voor dhr. en mw. A. Gerbrandy en P. Gerbrandy-van der Velde (Ljip 9, 8702 CE Bolsward). Niet alleen zijn beide jarig (Albert wordt 90 op 6 en Pytsje 83 op 9 oktober), op 13 oktober hopen zij ook hun 60-jarig huwelijksjubileum te beleven. Heel bijzonder. De huidige omstandigheden zijn dat ook. Sinds enige tijd verblijft mw. P. Gerbrandy-van der Velde in de Ielânen in Sneek (Harste 11, 8602 JX Sneek, afd. de Pôllen, kamer 10). Daar ontvangt zij de zorg en rust die haar goed doen. Net zoals het dagelijkse bezoek van haar man en naaste familie dat doet. Het wonder van de 60 jaren samen stemt dankbaar en dat wensen we u ook toe, samen met kinderen en familie, in deze tijd: dankbaarheid. En vertrouwen, kome wat komt. Van harte gefeliciteerd en de zegen van God voor de tijd die komt.

Gemeenschap
We feliciteren ook de andere jarigen in deze maand. Voor allen die thuis zijn, misschien wel meer dan je lief is – we denken aan u. Bezorgd, ziek, onzeker – we dragen elkaars lasten, in gebed en gebaar. Buren en bekenden, gemeenteleden buiten Nijland: de gemeente wil er ook zijn voor u en jullie. We hopen in het winterseizoen de onderlinge contacten weer wat aan te halen, ontmoetingen te creëren, nieuwe contacten te leggen. Blijft het te lang stil, laat dan iets van je horen. Heeft u een goed idee, een activiteit, een gebedspunt, iets voor jongeren of juist voor ouderen – aarzel niet om het te delen met een bekende, een kerkenraadslid of de predikant. Daar zijn we voor.

Wurd fan ‘e moanne
Dy’t yn ‘e skûle fan ‘e Heechste wennet
en feilich is yn it skaad fan ‘e Machtichste,
dy mei tsjin de Heare sizze: Myn taflecht en stins,
myn God, dêr’t ik it op oankomme lit.

(Ps. 91, 1-2)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 28 oktober (loopt t/m zondag 28 november)

 
terug