Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Collecteopbrengsten
1 aug   €34,10 Kerk
8 aug   €73,50 Kerk
15 aug €74,15 Kerk
22 aug €44,10 Kerk
29 aug €25,10 Kerk €25,65 Kinderkerk
5 sep    €46,09 Kerk
12 sep  €50,37 Kerk €65,50 Missionair werk
19 sep  €75,70 Kerk
26 sep  €44,30 Kerk
Bedankt voor uw gaven!

Namens de kerkrentmeesters, Johannes Bakker
 
lees meer »
 
Nalatenschap van Sytse ten Hoeve: ‘Fûns Nijlân’ Nalatenschap van Sytse ten Hoeve: ‘Fûns Nijlân’
Op nieuwjaarsmorgen 2016 overleed ons gemeentelid Sytse ten Hoeve. Van 1976 tot 2006 was hij directeur van het Fries Scheepvaart Museum. Daarvoor was hij onderwijzer in Nijland. Toen Sytse ten Hoeve directeur werd van het museum verhuisde hij niet naar Sneek maar bleef wonen in zijn geliefde Nijland. Sytse ten Hoeve was historisch onderzoeker in hart en nieren. In talloze boeken en artikelen kunnen we de resultaten van zijn onderzoekswerk lezen. In zijn laatste grote publicatie over onze Nicolaaskerk is niet alleen de historie van het gebouw vastgelegd, maar ook hoe de restauratieprojecten zijn verlopen. Bij die projecten speelde hij een belangrijke rol. Ook over de geschiedenis van het dorp heeft hij veel gepubliceerd. Hij was verknocht aan de kerk en het dorp. Aan de voet van de toren vond Sytse ten Hoeve zijn laatste rustplaats. Niet alleen in zijn publicaties leeft Sytse ten Hoeve voort, maar ook in zijn nalatenschap. Een groot deel van zijn bezit liet hij na aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze Stichting is bekend van de Anjercollecte, van de financiële steun aan culturele doeleinden én van de fondsen op naam. Zo bepaalde Sytse ten Hoeve in zijn testament dat het vermogen uit zijn bezit moest worden ondergebracht bij het ‘FûnsNijlân’ van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het ‘FûnsNijlân’ is in de eerste plaats bestemd voor het verlenen van steun aan de Protestantse gemeente van Nijland bij het in stand houden en exploiteren van haar kerkgebouw. Verder kunnen de opbrengsten van het fonds worden aangewend voor het in stand houden van rijksmonumenten in Nijland en het beschermde dorpsgezicht. Voorts mag voor publicaties over de geschiedenis van het dorp een beroep worden gedaan op het ‘FûnsNijlân’. Door de instelling van dit fonds blijft er een bijzondere betrokkenheid tussen Sytse ten Hoeve en het onderhoud en aanzien van ‘zijn’ kerk en dorp. Het stemt ons zeer dankbaar. Het fonds is inmiddels een feit. Verdere informatie omtrent het indienen van aanvragen zal, als het goed is, op korte termijn worden verstrekt door het Prins Bernhard Cultuurfonds te Amsterdam. De kerkenraad houdt u op de hoogte.
 
Taeke van Popta
 
Algemeen Algemeen

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan. Dat kerk, pastorie en begraafplaats netjes worden onderhouden.

Als actieve gemeente hebben we jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan financiële verplichtingen. Een groot deel heeft betrekking op onze eigen gemeente o.a. traktement en bijkomende kosten van de predikant, salaris van koster en organist, sociale premies en verzekeringen e.d.  Het onderhoud van het kerkgebouw en pastorie. Verder zijn er verplichte afdrachten zoals het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas.

De actie Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende geldwervingsactie onder de leden van 21 jaar en ouder. Deze actie wordt in januari gehouden en is een min of meer "vrijwillige" bijdrage en komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. Het is de belangrijkste actie in onze gemeente en voorziet in ongeveer 40% van de benodigde inkomsten.

Onze gemeente verkeert in de gelukkige omstandigheid dat een aantal mensen in het verleden bezittingen aan de kerk geschonken hebben. De opbrengst hiervan in de vorm van pacht en rente is een ander groot deel van de inkomsten.

Veel vrijwiligers helpen bij de diverse werkzaamheden die er te doen zijn met name onderhoud begraafplaats en pastorie tuin. Maar ook lopers voor actie kerkbalans en administratieve werkzaamheden. Allen een heel hartelijk dankjewel!

 

Leden kerkrentmeesters:

Mevrouw B. Louwsma  (voorzitter)
De heer P. Gerbrandy  (gebouwen)
De heer J. Bakker  (penningmeester)
De heer J. Giliam  (secretaris)