Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Actie Kerkbalans 2023 is van start!  

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als gemeente weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de Kerkbalansberichten delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze gemeente vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 23 tm 28 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. Coll. Van Kerkrentm. Prot. Gem. Nijland, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Johannes Bakker
College van Kerkrentmeesters
 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Collecteopbrengsten:
04 dec.
€ 59,90           Kerk
€ 46,85           Plaatselijk Jeugdwerk
11 dec.
€ 49,00            Kerk
18 dec.
€ 38,30            Kerk
€ 29,60            JOP
25 dec.
€ 175,25          Kerk
31 dec.
€ 35,70            Kerk
€ 87,55            Oudejaarscollecte
Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar gaven.

Johannes Bakker, college van Kerkrentmeesters
 
lees meer »
 
Nalatenschap van Sytse ten Hoeve: ‘Fûns Nijlân’ Nalatenschap van Sytse ten Hoeve: ‘Fûns Nijlân’
Op nieuwjaarsmorgen 2016 overleed ons gemeentelid Sytse ten Hoeve. Van 1976 tot 2006 was hij directeur van het Fries Scheepvaart Museum. Daarvoor was hij onderwijzer in Nijland. Toen Sytse ten Hoeve directeur werd van het museum verhuisde hij niet naar Sneek maar bleef wonen in zijn geliefde Nijland. Sytse ten Hoeve was historisch onderzoeker in hart en nieren. In talloze boeken en artikelen kunnen we de resultaten van zijn onderzoekswerk lezen. In zijn laatste grote publicatie over onze Nicolaaskerk is niet alleen de historie van het gebouw vastgelegd, maar ook hoe de restauratieprojecten zijn verlopen. Bij die projecten speelde hij een belangrijke rol. Ook over de geschiedenis van het dorp heeft hij veel gepubliceerd. Hij was verknocht aan de kerk en het dorp. Aan de voet van de toren vond Sytse ten Hoeve zijn laatste rustplaats. Niet alleen in zijn publicaties leeft Sytse ten Hoeve voort, maar ook in zijn nalatenschap. Een groot deel van zijn bezit liet hij na aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze Stichting is bekend van de Anjercollecte, van de financiële steun aan culturele doeleinden én van de fondsen op naam. Zo bepaalde Sytse ten Hoeve in zijn testament dat het vermogen uit zijn bezit moest worden ondergebracht bij het ‘FûnsNijlân’ van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het ‘FûnsNijlân’ is in de eerste plaats bestemd voor het verlenen van steun aan de Protestantse gemeente van Nijland bij het in stand houden en exploiteren van haar kerkgebouw. Verder kunnen de opbrengsten van het fonds worden aangewend voor het in stand houden van rijksmonumenten in Nijland en het beschermde dorpsgezicht. Voorts mag voor publicaties over de geschiedenis van het dorp een beroep worden gedaan op het ‘FûnsNijlân’. Door de instelling van dit fonds blijft er een bijzondere betrokkenheid tussen Sytse ten Hoeve en het onderhoud en aanzien van ‘zijn’ kerk en dorp. Het stemt ons zeer dankbaar. Het fonds is inmiddels een feit. Verdere informatie omtrent het indienen van aanvragen zal, als het goed is, op korte termijn worden verstrekt door het Prins Bernhard Cultuurfonds te Amsterdam. De kerkenraad houdt u op de hoogte.
 
Taeke van Popta
 
Algemeen Algemeen

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan. Dat kerk, pastorie en begraafplaats netjes worden onderhouden.

Als actieve gemeente hebben we jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan financiële verplichtingen. Een groot deel heeft betrekking op onze eigen gemeente o.a. traktement en bijkomende kosten van de predikant, salaris van koster en organist, sociale premies en verzekeringen e.d.  Het onderhoud van het kerkgebouw en pastorie. Verder zijn er verplichte afdrachten zoals het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas.

De actie Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende geldwervingsactie onder de leden van 21 jaar en ouder. Deze actie wordt in januari gehouden en is een min of meer "vrijwillige" bijdrage en komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. Het is de belangrijkste actie in onze gemeente en voorziet in ongeveer 40% van de benodigde inkomsten.

Onze gemeente verkeert in de gelukkige omstandigheid dat een aantal mensen in het verleden bezittingen aan de kerk geschonken hebben. De opbrengst hiervan in de vorm van pacht en rente is een ander groot deel van de inkomsten.

Veel vrijwiligers helpen bij de diverse werkzaamheden die er te doen zijn met name onderhoud begraafplaats en pastorie tuin. Maar ook lopers voor actie kerkbalans en administratieve werkzaamheden. Allen een heel hartelijk dankjewel!

 

Leden kerkrentmeesters:

Mevrouw B. Louwsma  (voorzitter)
De heer P. Gerbrandy  (gebouwen)
De heer J. Bakker  (penningmeester)
De heer J. Giliam  (secretaris)

 

 
Vastgesteld beleidsplan 2020-2023 Vastgesteld beleidsplan 2020-2023
De Kerkenraad heeft voor de komende 4 jaar het beleidsplan van onze kerk weer geactualiseerd. Hier kunt u het vinden en bestuderen. Vragen en reacties zijn altijd welkom bij Kerkenraad en predikant. Veel leesplezier!

Link naar beleidsplan 2020-2023